1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumi
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma „Inovāciju granti studentiem” īstenošanas noteikumi”
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Augstākā izglītība un zinātne
4. Dokumenta mērķgrupas Sabiedrības mērķgrupa ir augstākās izglītības iestādes
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projektu mērķis ir aktualizēt 1.1.1.3. pasākuma īstenošanas noteikumus, lai:
1. nodrošinātu otrās atlases kārtas īstenošanu;
2. veikt ERAF finansējuma pārdali uz 1.1.1. SAM 1.1.1.1. pasākumu "Praktiskas ievirzes pētījumi" trešās atlases kārtas projektu īstenošanai, kas iekļauti rezerves projektu sarakstā.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2020. gada 1. septembrim.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts

Noteikumu projekta anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 7. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 7.augustam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv.
10. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Inese Kašurina: e-pasts: inese.kasurina@izm.gov.lv, tālr. 67047977.