1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi"

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Zinātnes, inovāciju un augstākās izglītības politika.

4

Dokumenta mērķgrupas

augstākās izglītības institūcijas

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts plāno nodrošināt papildus finansējumu 1.1.1.3. pasākuma 2.kārtas rezervē esošajiem projektiem. Ņemot vērā Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktās prioritātes attiecībā uz P&A cilvēkkapitāla attīstību, kā arī to, ka 2021.-2027. gada plānošanas periodā plānots turpināt īstenot 1.1.1.3. pasākuma iniciatīvu, šobrīd būtu nepieciešams sniegt atbalstu pēc iespējas vairāk 1.1.1.3. pasākuma otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanai, lai pēc iespējas plašāk veicinātu studentu inovācijas, uzņēmējspēju un tehnoloģiju prasmju pilnveidi kopsadarbībā ar industriju, fokusējoties uz zināšanu ietilpīgu produktu un pakalpojumu izstrādi, kā arī lai pēc iespējas vairāk atbalsta saņēmēju gūtu pieredzi studentu inovāciju grantu programmas īstenošanā, kas veicinātu kvalitatīvāku studentu inovāciju grantu programmas projektu īstenošanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ņemot vērā, ka tiek izstrādāts MK noteikumu projektu komplekts, to plānots virzīt uz Ministru kabinetu steidzamības kārtībā, indikatīvi plānojot izskatīšanu Ministru kabinetā 2022. gada janvārī.

7

Dokumenti

 

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi  inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere.