Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz tiem skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem, kā arī izglītības iestādēm, kas īsteno minētās speciālās pamatizglītības programmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 492 “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās” (turpmāk - noteikumui Nr. 492). Visu skolēnu, tajā skaitā speciālās pamatizglītības programmas skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem un skolēnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību snieguma vērtēšana būs noteikta Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk – noteikumi Nr. 747). Noteikumu projekta regulējums paredz, ka mācību snieguma vērtēšana speciālās pamatizglītības programmās skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem notiek noteikumos Nr. 747 paredzētajā kārtībā, izņemot skolēnus 3., 6. un 9. klasē, kuriem mācību snieguma vērtēšana līdz 2022. gada 1. septembrim tiks veikta saskaņā ar noteikumiem Nr. 492.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada augusta vidū.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski. 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: anita.sfalka@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Speciālā izglītības nodaļas  vadītāja Anita Falka, tālr. 67212240, e-pasta adrese: anita.sfalka@visc.gov.lv