1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa otrās atlases kārtas finansējuma saņēmējs – Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības partneri – valsts dibinātas augstskolas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas nosacījumus. Ar noteikumu projektu plānots sniegt atbalstu valsts dibinātu augstskolu stratēģiskās specializācijas noteikšanai, institucionālās attīstības un konsolidācijas plānu izstrādei, iekšējiem grantiem pārmaiņu procesu vadībai, padomju locekļu mācībām un atlīdzībai, stratēģiskajai komunikācijai un mērķauditorijas informēšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 6. augustam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv; Vesma.Abizare-Vagre@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere.