1.

 

Dokumenta veids

 

Ministru kabineta noteikumu projekts

 

2.

 

Dokumenta nosaukums

 

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

 

3.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

 

Izglītības un zinātnes politika

 

4.

 

Dokumenta mērķgrupas

 

Mērķgrupa ir augstskolu, koledžu, valsts, pašvaldību  un privāto izglītības iestāžu un privātprakses pedagogi

 

5.

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 

Pašlaik spēkā esošajos Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr. 569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” nav pietiekami plaši noteikta  skolotājam nepieciešamā izglītība.  Ņemot vērā to, ka jaunā kompetencēs balstītā izglītības satura mācību jomās ir iekļauti tādi mācību priekšmeti, kuri līdz šim nav piedāvāti pedagoģijas studiju programmās, kā arī ir uzsākta jauna pieeja pedagogu izglītībai, proti, darba vidē balstīta skolotāja kvalifikācijas iegūšana, tad MK noteikumu grozījumu projekts paredz plašākas iespējas skolotāja nodarbinātībai.

 

6.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Noteikumu grozījumi apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas vadības sanāksmē 01.06.2020., nodoti sabiedriskai apspriešanai līdz 15.06.2020., tiek virzīti izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē

 

7.

 

Dokumenti

 

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

 

8.

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

 

9.

 

Pieteikšanās līdzdalībai

 

 

 

10.

 

Atbildīgā amatpersona

 

Baiba Bašķere – Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā.

Baiba.Baskere@izm.gov.lv

Tel. 67047835