Sabiedriskajai apspriešanai nodots Ministru kabineta noteikumu projekts

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
2. Dokumenta nosaukums Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem  izglītības jomā””
3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma
4. Dokumenta mērķgrupas Izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas, šo izglītības iestāžu administrācija un dibinātāji, kā arī izglītības iestādes, kuras īsteno interešu izglītības programmas (izņemot augstākās izglītības iestādes) un profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, šo izglītības iestāžu administrācija un dibinātāji
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 28. maija sēdes protokola Nr. 37 1.§ noteikto uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija) izstrādāt un izglītības un zinātnes ministrei līdz 2020. gada 31. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā”, no oficiālās statistikas veidlapu paraugiem svītrojot rādītājus par datortehniku izglītības iestādē un par telpu platību
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. jūlijā.
7. Dokumentii Noteikumu projektsnoteikumu projekta anotācija
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par to rakstiski
9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus var sniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam, nosūtot tos uz e-pasta adresēm ieva.ervalde@izm.gov.lvlaine.zemlicka@izm.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte Ieva Ervalde un eksperte Laine Zemlicka