1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz studējošajiem, augstākās izglītības iestādēm un kredītiestādi, kura izsniedz studiju un studējošo kredītus, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķi:

  1. Covid-19 seku mazināšanai studiju un studējošo kredīta ņēmējam iespējama studiju un studējošo kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas atmaksas atlikšana;
  2. Kredītiestādes rīcības regulēšanai, kad jāpieņem lēmumus par kredīta izmaksu veikšanu, ja studējošais turpina studijas citā programmā vai citā augstākās izglītības iestādē un programmā;
  3. Datu apmaiņas procesa uzlabošanai starp Valsts izglītības informācijas sistēmu, kredītiestādēm un augstākās izglītības iestādēm un nosakot atbildību augstākās izglītības iestādēm par novēloti vai nepilnīgi ievadītiem studējošo datiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt VSS, saskaņot un apstiprināt Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja sniegt viedokli par projektu, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 23. aprīlim, nosūtot to uz e-pasta adresi: nadezda.mazure@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte N. Mazure, e-pasts: nadezda.mazure@izm.gov.lv