1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes, to izglītojamie un viņu vecāki, pedagogi un dibinātāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu regulējumu par valsts budžeta dotācijas sadalījumu izglītības iestādēm uz savstarpējo līgumu pamata, kā arī precizētu regulējumu par tālmācības izglītības ieguves formā īstenoto izglītības programmu finansēšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada jūnija sākumā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 7. jūnijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: ance.rudzite@izm.gov.lv

10.

Saistītie tiesību aktu projekti

Vienlaikus ar šo noteikumu projektu ir izstrādāts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” grozījumu projekts, kas 2021. gada 27. maijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-487) (pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502694). un atsevišķi tajā ietvertie grozījumi attiecas uz tiem pašiem jautājumiem, uz kuriem attiecas šis noteikumu projekts.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta juriskonsulte Ance Rudzīte.