1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa finansējuma saņēmēji – augstākās izglītības institūcijas, sadarbības partneris – nevalstiskā organizācija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir sniegt atbalstu darba vidē balstītas studiju programmas skolotāju sagatavošanai papildu aprobācijas pasākumiem 2021./2022. akadēmiskajā gadā, ieviešot atbalsta pasākumus arī programmas absolventiem, kā arī turpināt sniegt atbalstu vienotai programmas komunikācijai, centralizētai studējošo un izglītības iestāžu atlasei. Vienlaikus tiek pilnveidots 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa normatīvais regulējums.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā 2021. gada jūnijā pēc tā saskaņošanas ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 28. maijam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv, Inese.Kalva@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere