1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pirmās kārtas finansējuma saņēmēju – Latvijas Universitāti un sadarbības partneri – nodibinājumu „Iespējamā misija”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir sniegt atbalstu centralizētai studējošo un skolu atlasei visām augstskolām, kas īstenos darba vidē balstītu studiju programmu skolotāju sagatavošanai. Noteikumu projekts paredz noteikt nodibinājumu „Iespējamā misija” kā Latvijas Universitātes 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pirmās kārtas ietvaros īstenotā projekta sadarbības partneri, kas veiks vienotu studiju programmas komunikāciju, centralizētu studējošo un skolu piesaisti un atlasi.

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas  sagatavoto informatīvo ziņojumu „Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošanas nodrošināšana un attīstība” (VSS-807).

No minētā informatīvā ziņojuma izriet, ka, risinot jautājumu par skolotāju trūkumu, jāpanāk arī, ka pedagoģiju dodas studēt labākie speciālisti ar bakalaura vai maģistra grādu. Uzņemšanai studiju programmā skolotāja kvalifikācijas iegūšanai ir nepieciešama atlase, kuras ietvaros izvērtē gan pretendentu akadēmiskās zināšanas studijām izvēlētajā kompetenču jomā, gan motivāciju un profesionālās īpašības. Nodibinājuma „Iespējamā misija” pieredze apliecina, ka ir nepieciešams mainīt jauno skolotāju sagatavošanas pieeju, tai skaitā veidot spēcīgu studējošo piesaistes komunikāciju un  atlases sistēmu.

Vienlaikus darba vidē balstītās studiju programmas īstenošanai nepieciešams atlasīt arī izglītības iestādes un mentorus. Skolu un mentoru atlases lomu ir ļoti svarīgi uzņemties centralizēti vienai pusei, lai spētu nodrošināt jaunu skolotāju piedāvājuma un pieprasījuma pārredzamību un studējošo nosūtīšanu uz prakses vietām skolās pēc vienotiem kritērijiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada augustā

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Kalva@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Kalva@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Kalva