1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Centrālo finanšu un līgumu aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padome, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas, profesionālās izglītības pedagogi un izglītojamie

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir piešķirt darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto snieguma rezerves finansējumu, palielinot projektā sasniedzamo iznākuma un rezultāta rādītāju vērtību un pagarināt projekta īstenošanas termiņu

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts steidzamības kārtā, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 7. februārim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Līga Vilde- Jurisone

Tālr.: 67047767

E-pasts: Liga.Vilde-Jurisone@izm.gov.lv