1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 280 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, prakses vadītāji, darba vidē balstītu mācību vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji, direktori, to vietnieki un citi administrācijas pārstāvji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir piešķirt darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto snieguma rezerves un papildu finansējumu un palielināt projektā sasniedzamo iznākuma un rezultāta rādītāju vērtību

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts steidzamības kārtā, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 10. februārim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Elīna Usāre

Tālr.: 67047818

E-pasts: elina.usare@izm.gov.lv