1. Dokumenta veids MK noteikumu projekts
2. Dokumenta nosaukums Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”
3. Politikas joma un nozare vai tehnoloģija  Izglītības un zinātnes politikas joma
4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz visām olimpiādes organizēšanā iesaistītajām institūcijām un personām, izglītojamiem, kuri iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību izglītojamiem un kuri piedalās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība  Pašreiz saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.928 " Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 41. punktu diplomu un naudas balvu piešķir starptautisko mācību priekšmetu (matemātikas, fizikas, ķīmijas, informātikas, bioloģijas) olimpiāžu laureātiem, ja olimpiādē piedalījušās vismaz 45 valstis. Šobrīd ir palielinājies to mācību priekšmetu skaits (piemēram, ģeogrāfija), kuros tiek organizētas starptautiskas mācību priekšmetu olimpiādes vismaz 45 dalībvalstu skolēniem. Tajās piedalās arī Latvijas skolēni, parādot augstus sasniegumus un pārstāvot Latviju STEM jomā starptautiskā līmenī. Analizējot vairāku gadu datus par starptautisko olimpiāžu dalībvalstu skaitu, jāsecina, ka olimpiādes, kurās piedalās 45 valstis, ir augstākā līmeņa sacensības, kādas pieejamas vispārējās izglītības iestāžu talantīgajiem skolēniem. 

Covid-19 dēļ klātienē šogad nenotika neviena no starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm, kurās bija paredzēts piedalīties skolēniem no Latvijas. Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11.marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, šī gada starptautiskās olimpiādes no klātienes formāta tika pārceltas tiešsaistes formātā, dalībvalstīs skolēniem nodrošinot tehnisko aparatūru, lai, ievērojot visus starptautiskos principus, veiksmīgi tiktu nodrošināta olimpiāžu norise attālināti.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada oktobra sākumā
7. Dokumenti

MK noteikumu projekts

Anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: sigita.zvaigzne@visc.gov.lv
10.  Atbildīgā amatpersona Valsts izglītības satura centra Nefromālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, tālr. 67228987, e-pasta adrese: agra.berzina@visc.gov.lv