1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" un Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekti).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektu mērķa grupa ir:

  1. augstākās izglītības iestādes, kas piedalās 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanā – projektu īstenotāji.
  2. Augstāko izglītības iestāžu, kas piedalās pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanā, esošais vēlētais akadēmiskais personāls, doktoranti un projekta ievaros piesaistītais ārvalstu akadēmiskais personāls.
  3. Zinātniskās institūcijas, kas piedalās 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" projektu īstenošanā – projektu īstenotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektu mērķis ir nepieciešamības gadījumā sniegt iespēju finansējuma saņēmējiem pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 30.novembrim:

a) 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros īstenotiem projektiem;

b) 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" 1. un 2. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenotiem projektiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 12.08.2021.

Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 26. augustam, rakstot uz elektroniskā pasta adresēm:

pasts@izm.gov.lv;

Nauris.Grinbergs@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts Nauris Grīnbergs.