1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - projekti).

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums attiecas uz pašvaldību un privāto izglītības iestāžu, tai skaitā pirmskolas izglītības iestāžu, profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes, izglītības iestāžu, kā arī interešu izglītības iestāžu pedagogiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojuma Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” 1. punktā noteiktajam paaugstināt pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi. Saskaņā ar minēto grafiku, pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 2021.gada 1. septembra ir 830 euro. Savukārt pirmsskolas izglītības skolotājiem – 872 euro. Projekts stāsies spēkā 2021. gada 1. septembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektus plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone tālr. 67047973, e-pasta adrese: modra.jansone@izm.gov.lv.