1. Dokumenta veids Ministru kabineta rīkojums
2. Dokumenta nosaukums Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 619  “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība””
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politikas joma
4. Dokumenta mērķgrupas Zinātniskās institūcijas un augstskolas, tajā skaitā tajās nodarbinātie; zinātnieki; studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt 2019. gada zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma īstenošanu, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izraisītos ceļošanas ierobežojumus un veselības riskus, nodrošinot iespēju novērtējumu veikt ne tikai klātienē, bet arī attālināti vai daļēji attālināti.
Risinājums: tiks nodrošināts, ka ārvalstu ekspertu grupas varēs veikt zinātnisko institūciju izvērtējumu attālināti vai daļēji attālināti, pabeidzot novērtējumu 2020. gada ietvaros.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt kā Ministru kabineta lietu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 111. punktā noteikto, saskaņojot ar Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts

Noteikumu projekta anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu
9. Pieteikšanās līdzdalībai Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 24.augustam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lana.dreimane@izm.gov.lv 
10. Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
vecākā eksperte zinātnes politikas plānošanas jomā
Lana Frančeska Dreimane

lana.dreimane@izm.gov.lv 

tālr.: 67047970