1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts iestādes, pašvaldības, izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie, sociālie un sadarbības partneri, profesionālās asociācijas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu" ir izstrādāts atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam VII. sadaļā “Pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtība” dotajam uzdevumam IZM iesniegt MK starpposma novērtējumu par pamatnostādņu īstenošanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Informatīvā ziņojuma projekts tiek virzīts izsludināšanai VSS.

7.

Dokumenti

Informatīvā ziņojuma projekts "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu" (.docx)

Informatīvā ziņojuma projekta pielikums Nr.1 “Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāna 2015.-2017.gadam izpilde” (.docx)

Informatīvā ziņojuma projekta pielikums Nr.2 “Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progress” (.docx)

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts “Informatīvais ziņojums “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu”” (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par dokumentu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji ir aicināti sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: alona.babica@izm.gov.lv līdz 2019.gada 25.februārim.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Aļona Babiča