1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes „Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi izglītības  un pētniecības nozarē”  13.1.2.2. pasākuma „Izglītības iestāžu digitalizācija” īstenošanas noteikumi” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, pašvaldības, valsts tiešās pārvaldes iestādi, kas ir vispārējās izglītības iestādes dibinātājs, vispārējās un speciālās izglītības iestādes, izglītojamie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes „Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi izglītības  un pētniecības nozarē”  13.1.2.2. pasākuma „Izglītības iestāžu digitalizācija” ieviešanu, kura mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu nodrošināšana ar ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vienībām – portatīvo dartortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu „dators ikvienam bērnam”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada jūlijā.

Pēc noteikumu projekta saskaņošanas, tiks nodrošināta tā virzība izkatīšanai Ministru kabinetā indikatīvi 2021. gada septembrī.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Santa.Feifere@izm.gov.lv un Edgars.Lore@izm.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi Santa.Feifere@izm.gov.lv un Edgars.Lore@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere