Paziņojums par līdzdalības iespējām IAP 2021-2027 Rīcības plāna 2021-2023 attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” Rīcības plāns 2021. – 2023. gadam (projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes un institūcijas, sadarbības partneri un sociālie partneri, kā arī sabiedrība kopumā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rīcības plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.g. (Pamatnostādnes) noteikto četru izglītības attīstības mērķu sasniegšanu: augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls; mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu vērsts izglītības piedāvājums; atbalsts ikviena izaugsmei; ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība.

Pamatnostādņu Rīcības plāns paredz risināt šādus aktuālus izglītības nozares jautājumus: pedagoga profesijas pievilcība un konkurētspēja, pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, mūsdienu vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums, iekļaujoša un emocionāli droša vide izglītības iestādēs, vienlīdzīgas izglītības iespējas pilsētu un lauku izglītības iestādēs, mācību motivācija un visu pušu iesaistīšanās pieaugušo izglītībā, darba tirgū pieprasītas prasmes, sabiedrības digitālās prasmes, datu pārvaldība un izglītības kvalitātes vadība izglītības iestāžu un nacionālā līmenī un izglītības iestāžu tīkls vispārējā un augstākajā izglītībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Rīcības plāns izsludināts Tiesību aktu projektu publiskajā portālā 2021. gada 9. novembrī.

Rīcības plāna tālāka virzība un sabiedrības pārstāvju līdzdalība plānota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību rīcības plāna izstrādē, dokuments ir ievietots Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.izm.gov.lv/lv/sabiedriskajai-apspriesanai-nodotie-attistibas-planosanas-dokumentu-projekti

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Rīcības plāna 2021.-2023. g. projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Rīcības plāna 2021.-2023. g. projektu rakstiski var sniegt līdz 2021.gada 24. novembrim, iesniedzot viedokli TAP portālā:

https://vktap.mk.gov.lv/tasks/public_participation_circulation_headers/7c2a457b-04df-4d3d-81e6-4e6181df9241 

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecāka eksperte Sigita Ķirse, tālr. 67047838, iap.ricibas.plans@izm.gov.lv