N.p.k.

Ministru Prezidenta deleģējums

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumu punkta deleģējums

1.

Demogrāfisko lietu padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.293, 12.04.2011

5. Padomes sastāvā ir: 5.6. izglītības un zinātnes ministrs;

2.

Lielo un stratēģiski nozīmaīgo investīciju projektu koordinācijas padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.774, 10.08.2010

2. Padomes sastāvā ir:

2.7. izglītības un zinātnes ministrs;

 

3.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome

1998. gada 30. oktobrī;

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

1.Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi uz paritātes pamatiem veido Ministru kabineta izvirzītie pārstāvji.

4.

Par Nacionālo attīstības padome

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 84, 16.03.2016

Padomes locekļi:

– izglītības un zinātnes ministrs

5.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.46., 20.01.2004

4. Padomes sastāvā ir:

4.2. izglītības un zinātnes ministrs;

 

6.

Noziedzības novēršanas padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.42 ., 20.01.2004

5. Padomes sastāvā ir:

5.6. izglītības un zinātnes ministrs;

7.

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.553., 16.09.2014

5. Padomes sastāvā ir:

5.4. izglītības un zinātnes ministrs;

 

8.

Informācijas sabiedrības padomes nolikums,

Ministru kabineta noteikumi Nr.67., 24.01.2012

5. Padomes sastāvā ir:

5.4.1 izglītības un zinātnes ministrs;

5.Padomes sēdē ar balsstiesībām piedalās attiecīgās nozares ministri, ja izskatāmais jautājums ir nozares ministrijas kompetencē.

9.

Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju

Ministru kabineta  08.02.2019. rīkojums Nr. 46

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšsēdētāja

 

10.

Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu

Ministru kabineta rīkojums Nr.200, 30.04.2019.

Dziesmu un deju svētku padomes locekle

 

11.

Nodarbinātības padome

 

 

Ministre kopā ar labklājības ministri un ekonomikas ministru ir padomes locekļi (trīs ministru sadarbības platforma darba tirgus jautājumos).

12.

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. maija rīkojumā Nr. 209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

Ministru kabineta rīkojums Nr. 7, 07.01.2020

 

2. Papildināt 1. punktu ar šādiem vārdiem (alfabēta secībā) 

 

13.

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija rīkojumā Nr. 313 "Par rīcības komitejas izveidi 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai"

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 503, 15.10.2019

1. Lai sekmētu valsts pārvaldes sadarbību ar 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem rīkotājiem, kā arī nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par tā sagatavošanas gaitu, izveidot 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas rīcības komiteju (turpmāk - rīcības komiteja) šādā sastāvā: Rīcības komitejas vadītāja vietnieki.

14.

Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvs

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 97., 26.02.2019

Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta otro daļu apstiprināt Latvijas Nacionālo sporta padomi šādā sastāvā: Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļi.

15.

Par darba grupas izveidi (sports)

IZM Rīkojums pamatdarbības jautājumos Nr.1-2e/19/184, 05.07.209

Latvijas Nacionālās sporta padomes 2019.gada 5.jūnija sēdē nolemto (prot.Nr.3 2.§, 2.2.apakšpunkts, 4.§, 4.3.apakšpunkts), izveidot darba grupu šādā sastāvā

 

16.

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Polijas jauktajā komisijā sadarbībai kultūras un izglītības jomā

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 206, 30.04.2019

Saskaņā ar 2006. gada 20. martā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līguma par sadarbību kultūrā un izglītībā 23. pantu apstiprināt Latvijas Republikas pārstāvju grupu (turpmāk - pārstāvju grupa) Latvijas un Polijas jauktajā komisijā sadarbībai kultūras un izglītības jomā: Pārstāvju grupas vadītāja

17.

Par darba grupu

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 155, 04. 04.2019

Pamatojoties uz Ministru kabineta iekārtas likuma 9. panta otro daļu, Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram vadīt un koordinēt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Darba grupas locekle

18.

Diasporas konsultatīvās padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.194, 14.05.2019

Darba grupas locekle

19.

Jaunatnes konsultatīvā padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.265, 26.05.2014

5. Padomi vada izglītības un zinātnes ministrs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

20.

Invaliditātes lietu nacionālās padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.561, 29.06.2004

Darba grupas locekle

21.

Konsultatīvās padome mazākumtautību izglītības jautājumos

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

22.

Par Neformālās izglītības darbā ar jaunatni vienota modeļa izstrādes darba grupas izveidi

IZM Rīkojums pamatdarbības jautājumos 30.07.2019 Nr. 1-2/19/196

Darba grupas vadītāja

23.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja (viceprezidente)

 

viceprezidente

24.

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”

Ministru kabineta noteikumi Nr.529, 16.09.2003

Darba grupas priekšsēdētāja

25.

Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonda likums, 01.09.2001

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

1) Ministru prezidenta pārstāvis, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs.