Izglītības un zinātnes ministra dalība darba grupās un padomēs

N.p.k.

Ministru Prezidenta deleģējums

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumu punkta deleģējums

1.

Demogrāfisko lietu padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.293, 12.04.2011  

5. Padomes sastāvā ir: 5.6. izglītības un zinātnes ministrs;

2.

Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.774, 10.08.2010

2. Padomes sastāvā ir:

2.7. izglītības un zinātnes ministrs;

 

3.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome

1998. gada 30. oktobrī;

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

1.Nacionālo trīspusējo sadarbības padomi uz paritātes pamatiem veido Ministru kabineta izvirzītie pārstāvji.

4.

Par Nacionālo attīstības padome

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 84, 16.03.2016

Padomes locekļi:

– izglītības un zinātnes ministrs

5.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.46., 20.01.2004

4. Padomes sastāvā ir:

4.2. izglītības un zinātnes ministrs;

 

6.

Noziedzības novēršanas padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.42 ., 20.01.2004

5. Padomes sastāvā ir:

5.6. izglītības un zinātnes ministrs;

7.

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.553., 16.09.2014

5. Padomes sastāvā ir:

5.4. izglītības un zinātnes ministrs;

 

8.

Informācijas sabiedrības padomes nolikums,

Ministru kabineta noteikumi Nr.67., 24.01.2012

5. Padomes sastāvā ir:

5.4.1 izglītības un zinātnes ministrs;

5.Padomes sēdē ar balsstiesībām piedalās attiecīgās nozares ministri, ja izskatāmais jautājums ir nozares ministrijas kompetencē.

9.

Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju

Ministru kabineta  08.02.2019. rīkojums Nr. 46

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšsēdētāja

 

10.

Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu

Ministru kabineta rīkojums Nr.200, 30.04.2019.

Dziesmu un deju svētku padomes locekle

 

11.

Nodarbinātības padome

 

 

Ministre kopā ar labklājības ministri un ekonomikas ministru ir padomes locekļi (trīs ministru sadarbības platforma darba tirgus jautājumos).

12.

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. maija rīkojumā Nr. 209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

Ministru kabineta rīkojums Nr. 7, 07.01.2020

 

2. Papildināt 1. punktu ar šādiem vārdiem (alfabēta secībā) 

 

13.

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija rīkojumā Nr. 313 "Par rīcības komitejas izveidi 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai"

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 503, 15.10.2019

1. Lai sekmētu valsts pārvaldes sadarbību ar 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem rīkotājiem, kā arī nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par tā sagatavošanas gaitu, izveidot 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas rīcības komiteju (turpmāk - rīcības komiteja) šādā sastāvā: Rīcības komitejas vadītāja vietnieki.

14.

Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvs

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 97., 26.02.2019

Saskaņā ar Sporta likuma 9. panta otro daļu apstiprināt Latvijas Nacionālo sporta padomi šādā sastāvā: Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļi.

15.

Par darba grupas izveidi (sports)

IZM Rīkojums pamatdarbības jautājumos Nr.1-2e/19/184, 05.07.209

Latvijas Nacionālās sporta padomes 2019.gada 5.jūnija sēdē nolemto (prot.Nr.3 2.§, 2.2.apakšpunkts, 4.§, 4.3.apakšpunkts), izveidot darba grupu šādā sastāvā

 

16.

Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Polijas jauktajā komisijā sadarbībai kultūras un izglītības jomā

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 206, 30.04.2019

Saskaņā ar 2006. gada 20. martā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līguma par sadarbību kultūrā un izglītībā 23. pantu apstiprināt Latvijas Republikas pārstāvju grupu (turpmāk - pārstāvju grupa) Latvijas un Polijas jauktajā komisijā sadarbībai kultūras un izglītības jomā: Pārstāvju grupas vadītāja

17.

Par darba grupu

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 155, 04. 04.2019

Pamatojoties uz Ministru kabineta iekārtas likuma 9. panta otro daļu, Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram vadīt un koordinēt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Darba grupas locekle

18.

Diasporas konsultatīvās padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.194, 14.05.2019

Darba grupas locekle

19.

Jaunatnes konsultatīvā padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.265, 26.05.2014

5. Padomi vada izglītības un zinātnes ministrs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

20.

Invaliditātes lietu nacionālās padome

Ministru kabineta noteikumi Nr.561, 29.06.2004

Darba grupas locekle

21.

Konsultatīvās padome mazākumtautību izglītības jautājumos

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 

22.

Par Neformālās izglītības darbā ar jaunatni vienota modeļa izstrādes darba grupas izveidi

IZM Rīkojums pamatdarbības jautājumos 30.07.2019 Nr. 1-2/19/196

Darba grupas vadītāja

23.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja (viceprezidente)

 

viceprezidente

24.

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”

Ministru kabineta noteikumi Nr.529, 16.09.2003

Darba grupas priekšsēdētāja

25.

Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonda likums, 01.09.2001

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

1) Ministru prezidenta pārstāvis, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs.

 

Darba grupas

Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrādes darba grupa

Darba grupa izveidota, pamatojoties uz MK 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" [ārēja saite] 4.1. apakšpunktu.

Darba grupas vadītāja: izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Kontaktpersona:
Dāvids Garšva
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047958
e-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv 

Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa

Lai nodrošinātu strukturētā dialoga attīstību nacionālā līmenī, 2010. gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas, izmantojot jau esošās struktūras, un uzsākt konsultācijas ar jauniešiem, nozaru ekspertiem un politikas veidotājiem par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši nodarbinātības jomā. Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.
 

Darba grupas vadītājs: 
Emīls Anškens, 
Biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” prezidents 
emils.anskens@ljp.lv 

Darba grupa konceptuālā ziņojuma izstrādei par valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstību

Darba grupa izveidota, lai saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam [ārēja saite] paredzēto uzdevumu un pasākumu plānā (VI sadaļa) iekļauto 54.uzdevumu un ar Ministru kabineta 2015.gada 16.februāra rīkojuma Nr.78 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” [ārēja saite] 1.punktu apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 40.4.pasākumu nodrošinātu konceptuālā ziņojuma izstrādi par valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstību.

Darba grupas vadītājs:

Edgars Severs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, tālr.67047935, edgars.severs@izm.gov.lv

Padomes
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā (2000.gads, Dakāra) izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā. Padome veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO), Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā. Saskaņā ar 2003.gada 16.septembrī Ministru kabinetā apstiprināto Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” darbību reglamentējošo nolikumu, to vada padomes priekšsēdētājs — Izglītības un zinātnes ministrs.

Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos

Īstenojot mazākumtautību izglītības politiku un aktivizētu dažādu sabiedrības viedokļu apmaiņu un rosinātu diskusiju, kā arī sekmētu mazākumtautību izglītības demokrātisku iekļaušanos vienotā Latvijas izglītības sistēmā, 2001.gadā tika izveidota Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos.

Kontaktpersona:
Olita Arkle
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047944
e-pasts: olita.arkle@izm.gov.lv

Latvijas Nacionālā sporta padome

Latvijas Nacionālās sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumus.

Kontaktpersona:
Santa Roze
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047933
e-pasts: lnsp@izm.gov.lv

Jaunatnes konsultatīvā padome

Padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Kontaktpersona:
 

Darba grupas vadītāja: izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Kontaktpersona:
Dāvids Garšva
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047958
e-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA)

Apakšpadomes izveidota, valsts, darba devēju un darbinieku (arodbiedrību) organizāciju sadarbību cilvēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.


Kontaktinformācija:

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments
Alla.Imanta@izm.gov.lv
tālr.: 67047955

Nozaru ekspertu padomes Lai sekmētu attiecīgās nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, Izglītības un zinātnes ministrija deleģējusi ministrijas pārstāvjus darbam 12 Nozaru ekspertu padomēs.

1. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktori Rūtu Gintauti - Marihinu (e-pasts: ruta.gintaute-marihina@izm.gov.lv):
1.1.Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarēs;
1.2. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs.
2. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperti Allu Imantu (e-pasts: alla.imanta@izm.gov.lv):
2.1. Pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības nozarēs;
2.2. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarēs;
3. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperti Dzintru Gorbunovu (e-pasts dzintra.gorbunova@izm.gov.lv):
3.1. Būvniecības nozarē.
3.2. Tūrisma un skaistumkopšanas nozarē;
3.3. Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozarē;
4. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti Ilzi Buliginu
(e-pasts: ilze.buligina@izm.gov.lv):
4.1. Ķīmiskās rūpniecības nozarē un tās saskarnozarēs;
4.2. Transporta un loģistikas nozarē;
4.3. Drukas un mēdiju tehnoloģiju nozarē.
5. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti Lauru Ivetu Strodi (e-pasts: laura-iveta.strode@izm.gov.lv) – Enerģētikas nozarē.
6. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci Baibu Bašķeri (e-pasts: baiba.baskere@izm.gov.lv) – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozarēs.