Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928
„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Nolikums nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas (turpmāk – balva) nodibināšanas mērķi, balvai izvirzīto pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotāju – iestāžu vai organizāciju (turpmāk – pretendents) – ierosināšanas, izvērtēšanas un balvas piešķiršanas kārtību, balvas pasniegšanas kārtību, kā arī balvas tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

II. Balva un tās nodibināšanas mērķis

2. Balva ir māksliniecisks priekšmets – skulptūra, kas simbolizē ieguldījumu pieaugušo neformālajā izglītībā.

3. Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt ministrijas atzinību kārtējā gadā pretendentiem par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kā arī atbalsta sniegšanā mācībās pieaugušo neformālās izglītības ietvaros.

4. Balvas krāsaini attēli ietverti šā nolikuma 1.pielikumā, un apliecinājuma par balvu krāsains attēls – šā nolikuma 2.pielikumā.

5. Ministrija piešķir balvu vienam pretendentam ne biežāk kā reizi piecos gados.

III. Balvas piešķiršanai izvirzīto pretendentu ierosināšanas kārtība

6. Ministrija izskata pieteikumu par balvas piešķiršanu pretendentam (turpmāk – ierosinājums), ja to iesniegusi viena no šādām personām vai personu grupām:
6.1. izglītības un zinātnes ministrs vai valsts sekretārs;
6.2. ministrijas patstāvīgās struktūrvienības vadītājs;
6.3. ministrijas padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, vadītājs;
6.4. pašvaldības domes priekšsēdētājs;
6.5. pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs;
6.6. pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs;
6.7. pieaugušo neformālās izglītības iestādes mācību grupa, ierosinājumu parakstot vismaz 10 šādas mācību grupas sastāvā reģistrētām personām.

7. svītrots

8. svītrots

9. svītrots

10. Izglītības un zinātnes ministrs sagatavo ierosinājumu, kurā ietver šā nolikuma 13.punktā norādīto informāciju, ievieto to ministrijas dokumentu vadības sistēmā “Namejs” (turpmāk – lietvedības sistēma), sagatavo rezolūciju par balvu un nodod Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentam (turpmāk – departaments) uzdevuma izpildei. Valsts sekretārs un šā nolikuma 6.2.apakšpunktā minētā persona sagatavo ierosinājumu, kurā ietver šā nolikuma 13.punktā norādīto informāciju, ievieto to lietvedības sistēmā un nodod tālākai rīcībai izglītības un zinātnes ministram. Izglītības un zinātnes ministrs lietvedības sistēmā sagatavo rezolūciju par balvu un nodod departamentam uzdevuma izpildei.

11. Ministrija izskata ierosinājumu, kuru šā nolikuma 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. un 6.7.apakšpunkā minētā persona vai personu grupa (turpmāk – iesniedzējs) ministrijā iesniegusi rakstveidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi pasts@izm.gov.lv.

12. Departaments nodrošina ierosinājuma reģistrāciju un apriti atbilstoši ministrijā noteiktajai dokumentu aprites kārtībai, reģistrējot to lietvedības sistēmā.

13. Ministrija izskata ierosinājumu, kurā ietverta šāda informācija:
13.1. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, dibināšanas gads;
13.2. pretendenta vadītājs (vārds, uzvārds), kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs);
13.3. pretendenta darbības mērķis pieaugušo neformālajā izglītībā;
13.4. darba pieredzes pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā apraksts;
13.5. pretendenta īstenotās pieaugušo neformālās izglītības programmas (nosaukums, īstenošanas laiks, dalībnieku skaits (cik uzsākuši un cik pabeiguši izglītības programmu apguvi)) pēdējo trīs gadu laikā;
13.6. pretendenta lielākie sasniegumi pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā pēdējā gada laikā;
13.7. pretendenta nozīmīgākie sadarbības partneri, to loma pieaugušo neformālās izglītības īstenošanā;
13.8. pretendenta iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts;
13.9. pretendenta ilgtspējīgas darbības nodrošināšanas stratēģija.

14. svītrots

15. Kārtējā gadā ministrija izskata ierosinājumu, kas iesniegts līdz kārtējā gada 1.novembrim. Ierosinājumu, kas iesniegts pēc kārtējā gada 1.novembra, ministrija neizskata. Visus ierosinājumus izskata kopā, pēc kārtējā gada 1.novembra.

IV. Pretendentu izvērtēšanas un balvas piešķiršanas kārtība

16. Izglītības un zinātnes ministrs vai ministrijas valsts sekretārs (turpmāk kopā – ministrijas vadība) ar rezolūciju nodod ierosinājumu departamentam tālākai rīcībai saskaņā ar šajā nolikumā noteikto. Ministrijas vadība nosaka Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta atbildīgajam darbiniekam par balvas sagatavošanu, sadarbībā ar ministrijas īstenoto Erasmus+ programmas projektu “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (turpmāk – projekts), pēc departamenta pieprasījuma nodrošināt lēmuma par ierosinājuma atbalstīšanu vai noraidīšanu pieņemšanu (turpmāk – lēmums).

17. Ja ierosinājumu iesniegusi šā nolikuma 6.1.apakšpunktā minētā persona, departaments pārbauda iesniegtā ierosinājuma atbilstību šā nolikuma 5. un 13.punkta prasībām:
17.1. ja ierosinājums atbilst šā nolikuma 5. un 13.punkta prasībām, departaments trīs darbdienu laikā no ministrijas vadības rezolūcijas saņemšanas dienas sagatavo pieprasījumu Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta atbildīgajam darbiniekam par balvas sagatavošanu lēmuma pieņemšanas nodrošināšanai;
17.2. ja ierosinājums neatbilst:
17.2.1. šā nolikuma 5.punkta prasībām, departaments trīs darbdienu laikā no ministrijas vadības rezolūcijas saņemšanas dienas sagatavo vēstuli, kurā norāda atteikuma piešķirt pretendentam balvu pamatojumu, ievieto to lietvedības sistēmā un nosūta šā nolikuma 6.1.apakšpunktā minētajai personai;
17.2.2. šā nolikuma 13.punkta prasībām, departaments vienas darbdienas laikā no ministrijas vadības rezolūcijas saņemšanas dienas sazinās ar šā nolikuma 6.1.apakšpunktā minēto personu, kura iesniegusi ierosinājumu, un lūdz papildināt vai precizēt ierosinājumā norādīto informāciju.

18. Ja ierosinājumu iesniegusi šā nolikuma 6.2.apakšpunktā minētā persona, departaments pārbauda iesniegtā ierosinājuma atbilstību šā nolikuma 5.punkta prasībām:
18.1. ja ierosinājums atbilst šā nolikuma 5.punkta prasībām, departaments trīs darbdienu laikā no ministrijas vadības rezolūcijas saņemšanas dienas sagatavo pieprasījumu Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta atbildīgajam darbiniekam par balvas sagatavošanu nodrošināt ierosinājumā ietvertās informācijas atbilstības šā nolikuma 13.punkta prasībām izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu;
18.2. ja ierosinājums neatbilst šā nolikuma 5.punkta prasībām, departaments trīs darbdienu laikā no ministrijas vadības rezolūcijas saņemšanas dienas sagatavo vēstuli, kurā norāda atteikuma piešķirt pretendentam balvu pamatojumu, ievieto to lietvedības sistēmā un nosūta šā nolikuma 6.2.apakšpunktā minētajai personai.

19. Ja ierosinājumu iesniedzis iesniedzējs, departaments pārbauda iesniegtā ierosinājuma atbilstību šā nolikuma 5. un 11.punkta prasībām:
19.1. ja ierosinājums atbilst šā nolikuma 5. un 11.punkta prasībām, departaments sagatavo pieprasījumu Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta atbildīgajam darbiniekam par balvas sagatavošanu nodrošināt ierosinājumā ietvertās informācijas atbilstības šā nolikuma 13.punkta prasībām izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu;
19.2. ja ierosinājums neatbilst:
19.2.1. šā nolikuma 5.punkta prasībām, departaments trīs darbdienu laikā no ministrijas vadības rezolūcijas saņemšanas dienas sagatavo vēstuli iesniedzējam, kurā norāda atteikuma piešķirt pretendentam balvu pamatojumu, un nodod to parakstīšanai ministrijas valsts sekretāram;
19.2.2. šā nolikuma 11.punkta prasībām, departaments trīs darbdienu laikā no ministrijas vadības rezolūcijas saņemšanas dienas sazinās ar iesniedzēju telefoniski vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu uz iesniedzēja oficiālo elektroniskā pasta adresi un lūdz sagatavot ierosinājumu atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām.

20. Departaments konstatē, vai pretendentam nav piešķirta balva pēdējo piecu gadu laikā, pārbaudot pārskatā par piešķirtajām ministrijas balvām (departamenta izveidota elektroniska tabula .doc formātā) (turpmāk – pārskats) norādīto informāciju.

21. Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta atbildīgais darbinieks par balvas sagatavošanu, saņemot ministrijas vadības rezolūciju uzdevuma izpildei, viena mēneša laikā no departamenta pieprasījuma saņemšanas dienas nodrošina lēmuma pieņemšanu izglītības un zinātnes ministra izveidotā balvas piešķiršanas izvērtēšanas komisijā (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta, projekta un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Komisijas darbā ar balsstiesībām uzaicina pārstāvjus no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī augstskolu docētājus. Komisijas vadītājs ir projekta vadītājs.

22. Komisija pieņem lēmumu, izvērtējot ierosinājumā ietvertās informācijas atbilstību šā nolikuma 13.punkta prasībām un saturiski izvērtējot ierosinājumā ietverto informāciju saskaņā ar šā nolikuma 3.pielikumā ietverto pretendenta ierosinājuma izvērtēšanas anketu, un lēmumā norāda atbilstošu pamatojumu.

23. Katrs no komisijas locekļiem saturiski izvērtē ierosinājumā ietverto informāciju saskaņā ar šā nolikuma 3.pielikumā ietverto pretendenta ierosinājuma izvērtēšanas anketu un piešķir atbilstošu punktu skaitu. Punktu skaits par katru no pretendentu ierosinājumiem tiek summēts, un komisija pieņem lēmumu pēc piešķirtā augstākā kopējā punktu skaita.

24. Ja atbilstoši šā nolikuma 23.punktā minētajam aprēķinam piešķirts vienāds augstākais kopējais punktu skaits vairākiem pretendentiem, kuru starpā ir arī pretendents, kuru ierosinājis izglītības un zinātnes ministrs vai valsts sekretārs, izšķirošā nozīme ir, pirmkārt, izglītības un zinātnes ministra iesniegtajam ierosinājumam vai, otrkārt, ministrijas valsts sekretāra iesniegtajam ierosinājumam. Ja atbilstoši šā nolikuma 23.punktā minētajam aprēķinam piešķirts vienāds augstākais kopējais punktu skaits vairākiem pretendentiem, kuru starpā nav pretendenta, kuru ierosinājis izglītības un zinātnes ministrs vai valsts sekretārs, izšķirošo lēmumu pieņem komisijas vadītājs.

25. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokoli tiek reģistrēti atbilstoši ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta lietu nomenklatūrai.

26. Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments lēmumu nosūta elektroniski departamenta atbildīgajam darbiniekam par balvas rīkojuma sagatavošanu un uz elektroniskā pasta adresi info@izm.gov.lv.

27. Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu, noraidot ierosinājumu, departaments trīs darbdienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas sagatavo vēstuli iesniedzējam, kurā informē par pieņemto lēmumu, un nodod to parakstīšanai ministrijas valsts sekretāram.

28. Ja komisija atbalsta ierosinājumu, departaments:
28.1. trīs darbdienu laikā pēc lēmuma par ierosinājuma atbalstīšanu saņemšanas dienas sagatavo ministrijas rīkojuma projektu, ievieto to lietvedības sistēmā un nodod saskaņošanai atbilstoši amatpersonu hierarhijai;
28.2. pēc ministrijas rīkojuma projekta saskaņošanas, to izdrukā vienā eksemplārā, pievieno saskaņošanas vēsturi un iesniedz parakstīšanai izglītības un zinātnes ministram;
28.3. pēc ministrijas rīkojuma projekta parakstīšanas departaments to reģistrē, ieskenē, pievieno lietvedības sistēmā attiecīgā reģistrētā rīkojuma kartiņai un, izmantojot lietvedības sistēmas funkcionalitāti „Nodot iepazīties ar dokumentu”, informē Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentu un tā atbildīgo darbinieku par balvas sagatavošanu, kurš nodrošina apliecinājuma par balvu izgatavošanu.

29. Balvu pretendentam piešķir ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu.

30. Apliecinājumu par balvu paraksta izglītības un zinātnes ministrs.

V. Balvas pasniegšanas kārtība

31. Balvu un apliecinājumu par balvu svinīgos apstākļos pasniedz izglītības un zinātnes ministrs, ministrijas valsts sekretārs, Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktors vai ierosinājuma iesniedzējs.

32. Par katru iestādi vai organizāciju, kurai piešķirta balva, departaments izdara ierakstu pārskatā. Pārskatā norāda iestādes vai organizācijas, kurai piešķirta balva, nosaukumu un ministrijas rīkojuma, ar kuru piešķir balvu, datumu un numuru. Apliecinājumu par balvu nenumurē.

33. Par pārskata uzturēšanu un aktualizēšanu ir atbildīgs departaments.

34. Ministrija un iestāde vai organizācija, kurai balva piešķirta, paraksta vienošanos, kurā norādīti balvas lietošanas un atdošanas ministrijas īpašumā nosacījumi. Vienošanos reģistrē ministrijā piecu darbdienu laikā no balvas pasniegšanas dienas.

35. Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments ir atbildīgs par balvas saglabāšanu, nosakot materiāli atbildīgo personu.

VI. Balvas tehniskais un mākslinieciskais apraksts

36. Skulptūras „Saules laiva” dizainu veido:
36.1. materiāls – bronza ar pulētu un sūbinātu virsmu;
36.2. izmērs – 38,5x16,5x7 cm;
36.3. lejas daļā autora iniciāļi „AG91”;
36.4. novietojama gan vertikāli, gan horizontāli (izmantojot statīvu).

37. Skulptūrā „Saules laiva” ar tēlnieciskiem līdzekļiem atainots latviešu folklorā sastopams poētisks tēls „Saules laiva”.

38. Skulptūras „Saules laiva” autors ir latviešu tēlnieks Aivars Gulbis.


VII. Noslēguma jautājumi

39. Departaments šo nolikumu publicē ministrijas mājas lapā un Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta atbildīgais darbinieks par balvas sagatavošanu nodrošina šā nolikuma publicēšanu mūžizglītības mājas lapā www.muzizglitiba.lv.

40. Izdevumus balvas izgatavošanai sedz no ministrijas budžeta līdzekļiem ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas atbalstu.