Izglītības un zinātnes ministrijas reglaments

 

 

Izdots saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

75.panta pirmo daļu

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Reglaments nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) struktūru, darba organizāciju, ministrijas darbinieku un ierēdņu (turpmāk ierēdnis un darbinieks abi kopā – amatpersona) un ministrijas patstāvīgo struktūrvienību (turpmāk – struktūrvienība) kompetenci.

 

2. Ministrija veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” un citos normatīvajos aktos tai noteiktās funkcijas un uzdevumus.

 

II. Ministrijas struktūra

3. Ministrijas amatpersonas darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena amatpersona ir padota citai amatpersonai.

 

4. Izglītības un zinātnes ministrs (turpmāk – ministrs) ir augstākā amatpersona ministrijā. Ministra darbību nodrošina ministra birojs.

 

5. Parlamentārais sekretārs ir tieši padots ministram.

 

6. Ministrijas administratīvo vadību īsteno valsts sekretārs, kurš ir tieši padots ministram.

7. Valsts sekretāram ir tieši padoti:

7.1. valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors;

7.2 . valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors;

7.3. valsts sekretāra vietnieks – Struktūrfondu departamenta direktors;

7.4. nozares padomnieki (Briselē, Parīzē);

7.5. valsts sekretāra vietnieks – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktors;

7.6. šā reglamenta 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.11., 8.12. un 8.13. apakšpunktā minētās struktūrvienības.

8. Ministrijā ir šādas struktūrvienības:

8.1. Ministra birojs;

8.2. Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments;

8.3. Finanšu departaments;

8.4. Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departaments;

8.5. Izglītības departaments;

8.6 Juridiskais un nekustamo īpašumu departaments;

8.7. Politikas iniciatīvu un attīstības departaments;

8.8. Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments;

8.9. Sporta departaments;

8.10. Struktūrfondu departaments;

8.11. Iekšējā audita nodaļa;

8.12. Komunikācijas nodaļa;

8.13. Personālvadības nodaļa.

 

            9. Valsts sekretārs ar iekšējo normatīvo aktu vai rīkojumu nosaka ministrijā atbildīgās struktūrvienības un amatpersonas atsevišķās jomās vai par atsevišķiem jautājumiem, lai precizētu šajā reglamentā noteikto ministrijas funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī izlemtu šajā reglamentā neregulētus jautājumus, it īpaši par ministrijai doto uzdevumu izpildes kontroli vai par valsts kapitāla daļu turēšanas jautājumiem.

 

III. Ministrijas darba organizācija

 

10. Valsts sekretārs dod rīkojumus valsts sekretāra vietniekiem – departamentu direktoriem, struktūrvienību vadītājiem un var dot rīkojumus jebkurai valsts sekretāra padotībā esošajai ministrijas amatpersonai.

 

11. Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors vada departamenta darbu. Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors dod rīkojumus departamenta amatpersonām un savas kompetences ietvaros var dot rīkojumu cita departamenta direktora vietniekam.

 

12. Departamenta direktors vada departamenta darbu. Departamenta direktors dod rīkojumus departamenta amatpersonām.

 

13. Departamenta direktora vietnieks savas kompetences ietvaros nodrošina departamenta darbu. Departamenta direktora vietnieks savas kompetences ietvaros dod rīkojumus departamenta amatpersonām.

 

14. Nodaļas vadītājs vada nodaļas darbu un dod rīkojumus nodaļas amatpersonām.

 

15. Ja amatpersona ir saņēmusi tiešu rīkojumu no augstākas amatpersonas, kura nav tās tiešais vadītājs, viņa par to informē savu tiešo vadītāju.

 

16. Darba organizācijas kārtību ministrijā nosaka iekšējie normatīvie akti.

 

IV. Ministrijas amatpersonu kompetence

17. Valsts sekretāra kompetenci nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums, Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr. 528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” un citi normatīvie akti.

 

18. Valsts sekretāra prombūtnes laikā (pārejoša darbnespēja, komandējums, atvaļinājums u.c.) valsts sekretāra pienākumus pilda ministra iecelta amatpersona. Ja ministrs šādu amatpersonu nav iecēlis, valsts sekretāra prombūtnes laikā valsts sekretāra pienākumus pilda valsts sekretāra vietnieks – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktors.

 

19. Ierēdņa kompetenci nosaka Valsts civildienesta likums, Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr.528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, šis reglaments, attiecīgās struktūrvienības reglaments, citi tiesību akti un ierēdņa amata apraksts. Darbinieka kompetenci nosaka darba tiesisko attiecību reglamentējošie normatīvie akti, Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr. 528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, šis reglaments, attiecīgās struktūrvienības reglaments, citi tiesību akti, darba līgums un darbinieka amata apraksts.

20. Valsts sekretārs:

20.1. administratīvi vada ministriju;

20.2. nodrošina ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības tiesiskuma kontroli, nodrošina valsts interešu pienācīgu pārstāvību un tiesisku un valsts interesēs pamatotu lēmumu pieņemšanu kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

20.3. regulāri analizē ministrijas darba norisi un rezultātus, pilnveido ministrijas darbu, informē par ministrijas darba norisi un rezultātiem augstākas amatpersonas, nodrošina sabiedrības savlaicīgu un pilnīgu informēšanu par ministrijas darba norisi un rezultātiem;

20.4. ir atbildīgs par visaptverošas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un pilnveidošanu;

20.5. organizē ministrijai doto uzdevumu izpildi un tās kontroli;

20.6. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra doto uzdevumu izpildi;

20.7. atbild par izglītības, zinātnes un inovāciju, sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas izstrādi un īstenošanu, tajā skaitā nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādi;

20.8. nodrošina ministrijas kompetencē esošo pasākumu un aktivitāšu vadību un uzraudzību Eiropas Savienības fondu ieviešanā;

20.9. nodrošina ministrijas darbības stratēģijas un rīcības plāna kārtējam gadam izstrādi un izpildi;

20.10. nodrošina ministrijas valsts budžeta finanšu resursu plānošanu, sagatavošanu, izpildi un uzraudzību;;

20.11. atbild par ministrijai piekritīgo nekustamo īpašumu tiesisku un lietderīgu apsaimniekošanu un izmantošanu;

20.12. atbild par ministrijas nodrošinājumu ar personālu un tā attīstību;

20.13. nodrošina ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darba pēctecību, tajā skaitā organizējot iepriekšējā ministra valsts sekretāram nodotās lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam ministram, kā arī jaunā ministra informēšanu par svarīgākajiem ministrijas darbiem;

20.14. pārstāv Latvijas Republiku un tās intereses Eiropas Savienības institūcijās, starptautiskajās organizācijās un institūcijās;

20.15. veic citus normatīvajos aktos tiešās pārvaldes iestādes vadītājam noteiktos uzdevumus.

21. Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors, departamenta direktors un nodaļas vadītājs:

21.1. izstrādā un nodrošina politiku (īsteno valdības noteiktās prioritātes konkrētā politikas jomā, apzina problēmu, izvirza mērķus, izvēlas un ievieš risinājumus politikas mērķu sasniegšanai, izvērtē īstenotās politikas ietekmi uz mērķu sasniegšanu), kā arī veic tās īstenošanu savās kompetences jomās;

21.2. nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu augstāku amatpersonu doto uzdevumu izpildi;

21.3. regulāri analizē sev padoto struktūrvienību un amatpersonu darbu un rezultātus, informē par to augstākas amatpersonas;

21.4. nodrošina sev padoto iestāžu, struktūrvienību un amatpersonu darbības tiesiskuma kontroli, nodrošina valsts interešu pienācīgu pārstāvību un tiesisku un valsts interesēs pamatotu lēmumu pieņemšanu;

21.5. pārstāv Latvijas Republiku un tās intereses Eiropas Savienības institūcijās, starptautiskajās organizācijās un institūcijās;

21.6. veic citus amata kompetencei atbilstošus pienākumus.

22. Valsts sekretāra vietnieka – departamenta direktora, departamenta direktora un nodaļas vadītāja atsevišķos uzdevumus tiesību aktos noteikto ministrijas funkciju un uzdevumu izpildei nosaka valsts sekretārs attiecīgās struktūrvienības reglamentā un amatpersonas amata aprakstā.

23. Ministrija nodrošina Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un citu starptautisko programmu un finanšu instrumentu programmu vadību un projektu īstenošanu. Par programmu vadību un projekta īstenošanu atbildīgo amatpersonu nosaka ministrijas iekšējos normatīvajos aktos.

 

24. Valsts sekretāra vietniekam – departamenta direktoram, departamenta direktoram un nodaļas vadītājam var būt vietnieki, kuru kompetenci nosaka struktūrvienības reglamentā un attiecīgās amatpersonas amata aprakstā.

25. Valsts sekretāra vietniekam – departamenta direktoram, departamenta direktoram un nodaļas vadītājam savu pienākumu veikšanai vai struktūrvienības uzdevumu izpildes nodrošināšanai bez īpaša pilnvarojuma ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no citām ministrijas struktūrvienībām, amatpersonām un ministrijas padotībā esošajām iestādēm par to kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

26. Pārējo ministrijas amatpersonu pienākumus tiesību aktos noteikto ministrijas funkciju un uzdevumu izpildei nosaka valsts sekretārs amata aprakstos.

 

27. Ministrijas amatpersonām ir pienākums sadarboties savā starpā, lai nodrošinātu efektīvu ministrijas funkciju un uzdevumu izpildi.

 

V. Ministrijas struktūrvienību kompetence

 

28. Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments:

28.1. izstrādā politiku, kā arī organizē un uzrauga politikas īstenošanu augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un īsteno šīs jomas monitoringu, piedaloties monitoringa sistēmas izstrādē un ieviešanā;

28.2. izstrādā kosmosa politiku un viedās specializācijas stratēģiju, veic tās pilnveidošanu un uzraudzību;

28.3. organizē Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. un 7. līmenim atbilstošu profesijas standartu izstrādi, departamenta kompetences ietvaros koordinē nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveidi, ieviešanu un attiecināšanu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai;

28.4. administrē zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskajām institūcijām un zinātniskās darbības attīstības augstskolās un koledžās (snieguma finansējums par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā augstskolām un koledžām) finansējuma piešķiršanu valsts augstākās izglītības iestādēm;

28.5. koordinē, uzrauga un nodrošina valsts pētījumu programmu, fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un tirgus orientēto pētījumu projektu administrēšanu, ekspertīzi un finansēšanu attiecīgās budžeta apakšprogrammas ietvaros;

28.6. veic statistisko novērošanu augstākās izglītības, zinātnes, inovāciju, kosmosa un viedās specializācijas jomā;

28.7. atbilstoši ministrijas kompetencei izstrādā Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības jautājumos augstākās izglītības, zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā;

28.8. organizē starptautisko sadarbību, koordinē un nodrošina starptautisko līgumu un programmu (tostarp arī Eiropas Savienības programmu) izpildi ministrijas kompetences ietvaros augstākās izglītības, zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā;

28.9. koordinē un organizē ministrijas pārstāvību starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās augstākās izglītības, zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā;

28.10. īsteno padotību pār Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Zinātnes padomi, Studiju un zinātnes administrāciju, ministrijas padotībā esošajām augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un atbilstoši departamenta kompetencei pār Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības attīstības aģentūru augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā;

28.11. atbilstoši departamenta kompetencei uzrauga nodibinājumam „Akadēmiskās informācijas centrs” deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.

29. Finanšu departaments:

29.1. sagatavo ministrijas ikgadējā konsolidētā budžeta projektu, kā arī ministrijas konsolidētā budžeta grozījumu projektu un koordinē ministrijas budžeta izpildes uzraudzību;

29.2. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

29.3. koordinē jauno politikas iniciatīvu izstrādi ikgadējā valsts budžeta projekta izstrādes ietvaros;

29.4. veic mērķdotāciju pašvaldībām apjoma aprēķinu un sagatavo pieprasījumu par mērķdotāciju apjomu pašvaldībām;

29.5. nodrošina ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu budžeta izpildi saskaņā ar valsts budžeta likumā piešķirto apropriāciju, kā arī budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli un analīzi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

29.6. nodrošina pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai un asistenta pakalpojumam izglītības iestādē paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu;

29.7. organizē ministrijas grāmatvedības darbu un normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības pārskatu sagatavošanu;

29.8. sagatavo ministrijas konsolidētos ceturkšņu un gada finanšu pārskatus;

29.9. nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu metodisko vadību grāmatvedības jautājumos, budžeta plānošanas un izpildes jautājumos.

30. Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departaments:

30.1. ministrijas kompetences ietvaros izstrādā Latvijas izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valodas jomā informatizācijas un e-pārvaldes politiku un koordinē informatizācijas un e-pārvaldes ieviešanas procesus;

30.2. koordinē un piedalās izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valodas informatizācijas sistēmas pilnveides projektu īstenošanā, apkopo un analizē informāciju un sagatavo pārskatus par informatizācijas procesu attīstību;

30.3. izstrādā ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstības stratēģiju un īsteno to;

30.4. organizē un koordinē nacionāla, Eiropas Savienības un starpvalstu mēroga izglītības informatizācijas projektu izstrādi, ministrijas un tās padotības iestāžu koplietošanas informācijas sistēmu, koplietošanas infrastruktūras projektu un komunikāciju tehnoloģiju projektu plānošanu, attīstību un īstenošanu;

30.5. nodrošina ministrijas informācijas sistēmu darbību, kompetences ietvaros koordinē un īsteno valsts informācijas sistēmu, tai skaitā Valsts izglītības informācijas sistēmas, Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas, Akadēmiskā tīkla, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas attīstību un pilnveidi atbilstoši nozares monitoringa vajadzībām un valsts politikai e-pārvaldes jomā

30.6. sadarbojas ar citām ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm informatizācijas, elektronisko pakalpojumu attīstības un e-pārvaldes ieviešanas jomās;

30.7. plāno, organizē un nodrošina ministrijas saimniecisko un materiāltehnisko darbību;

30.8. nodrošina darba aizsardzības pasākumu veikšanu ministrijā;

30.9. uztur un nodrošina ministrijas datorparka un datortīkla darbību, kā arī nodrošina ministrijas informācijas sistēmu nepārtrauktu darbību;

30.10. nodrošina ministrijas elektroniskā pasta adreses pasts@izm.gov.lv un info@izm.gov.lv, ministrijas oficiālā informatīvā telefona numura apkalpošanu, kā arī nodrošina klientiem ērtu informācijas un pakalpojumu sniegšanu;

30.11. veic ministrijas sevišķās lietvedības kārtošanu atbilstoši valsts noslēpuma aizsardzības noteikumiem;

30.12. nodrošina dokumentu pārvaldības procesa īstenošanu ministrijā;

30.13. nodrošina un veido ministrijas arhīvu;

30.14. kontrolē ministrijai doto uzdevumu izpildi;

30.15. veic rīkojumu projektu par apbalvošanu ar ministrijas Atzinības rakstu un Pateicības rakstu sagatavošanu saskaņā ar saņemtajiem priekšlikumiem un organizē Atzinības rakstu un Pateicības rakstu izgatavošanu;

30.16. organizē visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu un nodrošina valsts aizsardzības apmācības organizēšanu ministrijā un tās padotības iestādēs.

31. Izglītības departaments:

31.1. izstrādā politiku, kā arī organizē un uzrauga politikas īstenošanu vispārējās izglītības jomā un interešu izglītības jomā;

31.2. izstrādā stratēģiju vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstībai;

31.3. piedalās vispārējās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrādē un īstenošanā;

31.4. saskaņo pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un slēgšanu, kā arī pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba;

31.5. veic statistisko novērošanu vispārējās izglītības jomā, interešu izglītības jomā un profesionālās izglītības jomā;

31.6. organizē un koordinē statistisko uzskaiti vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs un interešu izglītības iestādēs;

31.7. izstrādā vispārējās, tai skaitā speciālās, izglītības finansēšanas modeļus un uzrauga finansējuma sadales lietderību;

31.8. nodrošina pedagogu darba samaksas sistēmas ieviešanu un priekšlikumu izstrādi pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidei;

31.9. atbilstoši kompetencei izstrādā Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības jautājumos, īsteno starptautisko sadarbību un piedalās starptautisko institūciju darbā;

31.10. organizē izglītojošas un informatīvas sanāksmes un seminārus pašvaldību izglītības pārvaldes iestāžu vadītājiem un izglītības speciālistiem un vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem;

31.11. īsteno padotību pār sociālās korekcijas izglītības iestādi “Naukšēni”, Valsts izglītības satura centru un atbilstoši departamenta kompetencei pār Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības attīstības aģentūru.

32. Juridiskais un nekustamo īpašumu departaments:

32.1. veic publisko iepirkumu procedūras ministrijas funkciju nodrošināšanai, tai skaitā publisko iepirkumu procedūras Eiropas Savienības fondu apguvei, kā arī nodrošina iepirkumu informācijas publiskošanu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā “Publiskie iepirkumi”;

32.2. nodrošina ministrijai piekritīgo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un izmantošanu un sagatavo priekšlikumus nekustamo īpašumu pārvaldības politikai;

32.3.nodrošina ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu, tiesību aktu projektu tiesiskuma papildu pārbaudi un atbilstību juridiskās tehnikas prasībām, kā arī ministrijas pārvaldes lēmumu, līgumu un iekšējo normatīvo aktu iepriekšējo tiesiskuma papildu pārbaudi;

32.4. nodrošina līgumu (izņemot darba līgumu un uzņēmuma līgumu) uzskaiti, reģistrāciju un to izpildes kontroli departamenta kompetences ietvaros;

32.5. koordinē un atbilstoši kompetencei nodrošina ministrijas pārstāvību tiesvedības procesos, kuros ministrija ir lietas dalībnieks, izņemot lietās, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām;

32.6. piedalās ministrijas kompetencē esošo nozaru politikas izstrādē;

32.7. nodrošina ministrijas un ministrijas padotībā esošo iestāžu sagatavoto administratīvo aktu likumības un lietderības izvērtēšanu;

32.8. izvērtē uzziņas kā augstāka institūcija attiecībā uz ministrijas padotībā esošajām iestādēm, kā arī sagatavo uzziņas atbilstoši struktūrvienības kompetencei;

32.9. nodrošina ministrijas amatpersonām un ministrijas padotībā esošajām iestādēm metodisko vadību normatīvo aktu projektu izstrādē, administratīvā procesa īstenošanā, tiesību normas kolīziju jautājumu risināšanā, kā arī sniedz palīdzību uzziņu sagatavošanā;

32.10. sniedz atbalstu ministrijas struktūrvienībām, nodrošinot atbilstošu tiesību aktu piemērošanu valsts atbalsta jomā.

33. Politikas iniciatīvu un attīstības departaments:

33.1. nodrošina valdības deklarācijā, valdības rīcības plānā ietverto pasākumu īstenošanas uzraudzību un izvērtē ministrijas sagatavoto jauno politikas iniciatīvu atbilstību valdības deklarācijai, valdības rīcības plānam un nozaru politikas plānošanas dokumentiem;

33.2. nodrošina Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālās attīstības plāna 2014.-2020. gadam, Eiropa 2020 – stratēģijas gudrai ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei un Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai aktualizāciju un izpildes pārraudzību;

33.3. nodrošina ministrijas darbības stratēģijas un rīcības plāna kārtējam gadam izstrādi, aktualizāciju un izpildes pārraudzību;

33.4. organizē sabiedriskās diskusijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem un ekspertiem par valdības deklarācijā, valdības rīcības plānā ietverto pasākumu īstenošanas plānošanu;

33.5. organizē, koordinē un kontrolē Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu ministrijas kompetences jautājumos;

33.6. koordinē un kontrolē profesionālo kvalifikāciju atzīšanu reglamentētajās profesijās īstenošanu Latvijā;

33.7. organizē un atbilstoši departamenta kompetencei izstrādā Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības jautājumos;

33.8. koordinē ministrijas sadarbību un pārstāvību starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā;

33.9. organizē starptautisko sadarbību, koordinē un nodrošina starptautisko līgumu un programmu izpildi ministrijas kompetences jomās, izņemot sporta un zinātnes jomu;

33.10. veicina informācijas apriti starp ministrijas struktūrvienībām un starp ministrijas un Eiropas Savienības institūcijām, kā arī uzrauga Latvijas nacionālo interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības un citās ārvalstu institūcijās;

33.11. izstrādā politiku, kā arī organizē un koordinē politikas īstenošanu valsts valodas jomā;

33.12. koordinē valsts valodas situācijas izpēti un veic valsts valodas politikas rezultātu analīzi un izvērtējumu;

33.13. nodrošina atbalstu latviešu valodas funkciju īstenošanai, tās lingvistiskajai kvalitātei un konkurētspējai;

33.14. izstrādā politiku latviešu valodas apguvei, valodas lietojuma palielinājumam sabiedrībā un valodas vides veicināšanai;

33.15. koordinē atbalsta politiku un nodrošina atbalstu latviešu valodas apguvei un valodas saglabāšanai Latvijas valstspiederīgo diasporā Eiropas Savienībā un trešajās valstīs;

33.16. uzrauga nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveidi, ieviešanu un attiecināšanu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai;

33.17. izstrādā politiku, kā arī koordinē politikas īstenošanu jaunatnes jomā, veic jaunatnes politikas rezultātu analīzi un izvērtējumu, kā arī veic Jaunatnes konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas;

33.18. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un uztur jaunatnes organizāciju sarakstu;

33.19. veicina valsts un pašvaldību iestāžu, jaunatnes organizāciju un citu darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību un darbības saskaņotību jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā;

33.20. koordinē un nodrošina atbalsta sistēmu darbā ar jaunatni, kā arī organizē jaunatnes lietu speciālistu apmācību;

33.21. nodrošina starptautisko tiesību aktu tulkojumu latviešu valodā, Latvijas Republikas tiesību aktu un dokumentu tulkojumus svešvalodās šim mērķim pieejamā finansējuma ietvaros;

33.22. nodrošina nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības programmu izglītības un jaunatnes jomā ieviešanā, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas un citu starptautisko programmu un finanšu instrumentu ieviešanu izglītības jomā;

33.23. atbilstoši departamenta kompetencei īsteno padotību pār Valsts izglītības attīstības aģentūru, Latviešu valodas aģentūru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru;

33.24. atbilstoši departamenta kompetencei uzrauga nodibinājumam „Akadēmiskās informācijas centrs” deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.

 

34. Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments:

34.1. izstrādā politiku, organizē un uzrauga politikas īstenošanu profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības jomā, kā arī īsteno šīs jomas monitoringu, piedaloties monitoringa sistēmas izstrādē un ieviešanā;

34.2. īsteno padotību pār ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm, tostarp koledžām, nodrošinot to darbības pārraudzību, kā arī pārrauga profesionālās izglītības programmu, mācību procesa īstenošanu, piedalās izglītības kvalitātes pārraudzībā, profesionālās izglītības satura un eksaminācijas jautājumu sistēmas pilnveidē;

34.3. veic izglītības iestāžu izstrādāto profesionālās pamatizglītības programmu, arodizglītības programmu, profesionālās vidējās izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides izglītības programmu saskaņošanu;

34.4. veic pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanu;

34.5. koordinē un plāno izglītojamo uzņemšanu profesionālajās izglītības iestādēs, tostarp koledžās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot izglītojamo ikgadējo uzņemšanas plānu izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts finansēto vietu skaitu izglītības iestādēs;

34.6. nodrošina institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību pedagoga reglamentētajā profesijā, funkciju izpildi;

34.7. piedalās ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu, tostarp koledžu vadītāju pieņemšanā darbā un atbrīvošanā no darba;

34.8. atbilstoši departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem izstrādā profesionālās izglītības finansēšanas modeļus;

34.9. izstrādā pieaugušo izglītības sistēmas modeli;

34.10. atbilstoši departamenta kompetencei pārrauga pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, profesionālās izglītības īstenošanas nodrošināšanai, pieaugušo izglītības un profesionālās tālākizglītības nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadales lietderību;

34.11. departamenta kompetences ietvaros koordinē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu, kā arī ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšanā iesaistīto institūciju un privātpersonu darbību;

34.12. piedalās profesionālās izglītības iestāžu un koledžu attīstības un investīciju stratēģiju izstrādes koordinēšanā un izvērtēšanā, paredzot optimālu, resursefektīvu, profesionālās izglītības kvalitāti nodrošinošu profesionālās izglītības iestāžu attīstību plānotajai finansējuma piesaistei no dažādiem finanšu avotiem;

34.13. atbilstoši kompetencei koordinē ministrijas, citu valsts institūciju un pašvaldību, darba devēju un darbinieku organizāciju sadarbību un piedalās starptautiskās sadarbības organizēšanā un īstenošanā, kā arī piedalās starptautiskās sadarbības un attīstības izglītojošajās programmās un projektos pedagogu un pieaugušo izglītības jomā;

34.14. veic Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sekretariāta funkcijas;

34.15. departamenta kompetences ietvaros pārstāv ministriju nozaru ekspertu padomēs un profesionālās izglītības iestāžu, tostarp koledžu konventos, padomēs;

34.16. atbilstoši departamenta kompetencei īsteno padotību pār ministrijas padotībā esošajām iestādēm: Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

35. Sporta departaments:

35.1. izstrādā politiku, organizē, un uzrauga politikas īstenošanu sporta jomā, kā arī īsteno šīs jomas monitoringu, piedaloties monitoringa sistēmas izstrādē un ieviešanā;

35.2. veic sporta politikas rezultātu analīzi un izvērtējumu;

35.3. ministrijas kompetences ietvaros koordinē sporta organizāciju darbību;

35.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un koordinē nacionālo sporta bāzu darbību sporta jomā;

35.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā koordinē starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi sporta jomā;

35.6. atbilstoši ministrijas kompetencei izstrādā Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības jautājumos sporta jomā, īsteno starptautisko sadarbību, piedalās starptautisko institūciju darbā;

35.7. īsteno padotību pār Latvijas sporta muzeju, Murjāņu sporta ģimnāziju, ministrijas padotībā esošajām iestādēm, kas piedalās sporta politikas īstenošanā;

35.8. uzrauga biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi un kontrolē piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši starp ministriju un biedrību noslēgtajam sadarbības līgumam;

35.9. veic Latvijas Nacionālās sporta padomes sekretariāta funkcijas.

 

36. Struktūrfondu departaments:

36.1. īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktās atbildīgās iestādes funkcijas

36.2. atbilstoši politikas plānošanas dokumentiem vada ministrijas kompetencē esošo Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gada un 2014.-2020. gada plānošanas perioda līdzfinansēto prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu uzraudzību, veic izpildes rādītāju uzraudzību un analīzi prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu līmenī;

36.3. sagatavo priekšlikumus Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta izvērtēšanas pasākumiem 2014.-2020. gada plānošanas periodam;

36.4. atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu (ja attiecināms) rezultātu sasniegšanu, sniedzot atbalstu struktūrfondu projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem tā ieviešanā, kā arī veikt uzraudzību par rezultātu sasniegšanu;

36.5. sadarbojas un atbilstoši kompetencei sniedz informāciju iestādēm, kas īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas, struktūrfondu vadošajai iestādei un citām struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām, kas ir būtiska šo iestāžu pienākumu izpildē;

36.6. nodrošina struktūrfondu tehniskās palīdzības projektu sagatavošanu un ieviešanu;

36.7. atbilstoši ministrijas kompetencei izstrādā Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības jautājumos struktūrfondu jomā;

36.8. atbilstoši departamenta kompetencei īsteno padotību pār Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

37. Iekšējā audita nodaļa:

37.1. veic finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un informācijas sistēmu iekšējos auditus ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;

37.2. izstrādā un iesniedz valsts sekretāram apstiprināšanai iekšējā audita stratēģisko plānu, gada plānu un darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu;

37.3. sniedz neatkarīgu un objektīvu viedokli par ministrijas iekšējās kontroles sistēmas darbību;

37.4. seko iekšējās kontroles sistēmas neatbilstību novēršanai, korektīvo un preventīvo pasākumu realizācijas gaitai;

37.5. veic Eiropas Savienības pilnīgi vai daļēji finansēto programmu vai projektu iekšējo auditu, tai skaitā privātpersonām, kas saņēmušas Eiropas Savienības finansēto programmu vai projektu līdzekļus;

37.6. organizē sadarbību ar Valsts kontroli un ārējiem auditoriem;

37.7. uzrauga Valsts kontroles ziņojumos sniegto ieteikumu ieviešanu ministrijā.

 

38. Komunikācijas nodaļa:

38.1. izstrādā ministrijas un tās padotības iestāžu sabiedrisko attiecību, sociālo mediju un stratēģiskās un iekšējās komunikācijas stratēģiju, koordinējot tās īstenošanu;

38.2. organizē un veic ministrijas darbu sabiedrisko attiecību, komunikācijas un sabiedrības informēšanas jomā, tai skaitā koordinē sabiedrības informēšanu par ministrijas īstenotajiem projektiem, to aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem;

38.3. izstrādā ministrijas tēla veidošanas ieteikumus, koordinē un organizē ministrijas tēla veidošanu un ar to saistītos reprezentācijas pasākumus;

38.4. nodrošina ministrijas sociālo mediju kontu uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošinot tajos regulāru komunikāciju par ministrijas kompetences aktuālajām tēmām;

38.5. nodrošina ministru, valsts sekretāru, valsts sekretāra vietniekus – departamentu direktorus, departamentu direktorus un struktūrvienības ar informāciju par ministrijas un ministrijas vadības rīcības atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un publiskajā telpā, un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi iesaistās krīžu komunikācijas darba organizācijā;

38.6. nodrošina ministrijas tīmekļvietnes satura izstrādi, sev piekritīgo mājaslapas sadaļu uzturēšanu un aktualizēšanu, koordinē ministrijas īstenoto projektu ietvaros izstrādāto tīmekļvietņu darbību;

38.7. koordinē ministrijas preses konferenču un citu pasākumu tiešraižu nodrošināšanu, veicot foto un audioierakstus no ministrijas organizētajiem pasākumiem;

38.8. nodrošina ministrijas elektroniskā pasta adreses prese@izm.gov.lv apkalpošanu;

38.9. sadarbībā ar departamentiem un nodaļām nodrošina ministrijas Publiskā gada pārskata sagatavošanu.

 

39. Personālvadības nodaļa:

39.1. organizē un koordinē ministrijas personāla vadības procesus, izstrādā un īsteno vienotu personāla vadības politiku;

39.2. nodrošina ministrijas interešu pārstāvību tiesā jautājumos, kas izriet no valsts civildienesta un darba tiesiskajām attiecībām;

39.3. nodrošina valsts amatpersonu amata savienošanas un darbinieku blakus darba izvērtēšanu;

39.4. veic dienesta pārbaudes un izmeklē disciplinārlietas par amatpersonu un padotības iestāžu vadītāju darbību;

39.5. nodrošina ministrijas padotībā esošo iestāžu metodisko vadību personāla vadības jautājumos, veidojot vienotu personālvadības politiku un praksi.

 

40. Papildus šā reglamenta 28. – 39. punktā noteiktajai struktūrvienību kompetencei, struktūrvienība:

40.1. izstrādā politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus;

40.2. sniedz atzinumus un sagatavo viedokļus par ministrijas un citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, kā arī to projektiem;

40.3. izskata iesniegumus;

40.4. izstrādā priekšlikumus valsts budžeta pieprasījumam, tai skaitā jaunām politikas iniciatīvām, nodrošina ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

40.5. atbilstoši valsts sekretāra norādījumiem, sekmē struktūrfondu, citu projektu un programmu līdzekļu izmantošanu, tajā skaitā analizējot līdzekļu apguvi un rezultātus;

40.6. īsteno starptautisko sadarbību ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

40.7. pārstāv ministriju darba grupās, komisijās, sanāksmēs, semināros un citos pasākumos;

40.8. īsteno sadarbību ar sociālajiem partneriem un sadarbības partneriem ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

40.9. piedalās programmu un projektu īstenošanā nacionālā un starptautiskā līmenī;

40.10. izstrādā priekšlikumus par valsts izglītības un zinātnes iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

40.11. nodrošina regulāru informācijas aktualizēšanu ministrijas tīmekļvietnes piekritīgajās sadaļās vai arī nosūtot informāciju Komunikācijas nodaļai par nepieciešamajiem labojumiem;

40.12. veic citus uzdevumus.

 

VI. Pārvaldes lēmumu pārbaude

 

41. Pārvaldes lēmuma iepriekšējo lietderības un tiesiskuma pamatpārbaudi veic projekta izstrādātājs un attiecīgā augstākā amatpersona, vizējot projektus, kā arī lēmuma pieņēmējs, parakstot lēmumu.

 

42. Pārvaldes lēmuma iepriekšējo tiesiskuma papildpārbaudi ministrijā veic Juridiskais un nekustamo īpašumu departaments.

 

43. Pārvaldes lēmumu pēcpārbaudi – incidentālo (par konkrēto gadījumu), nejaušo un regulāro pēcpārbaudi ministrijā veic Iekšējā audita nodaļa vai ministra vai valsts sekretāra norīkota ministrijas amatpersona.

 

44. Pārvaldes lēmumu detalizētu pārbaudes kārtību nosaka valsts sekretārs.

 

VII. Darba grupas, komisijas, padomes

 

45. Ministrs, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors, lai īstenotu savas kompetences jomā esošos uzdevumus, ar rīkojumu var veidot darba grupas, komisijas un padomes (turpmāk – darba grupas) atsevišķu uzdevumu izpildei.

 

46. Ministrs ar rīkojumu izveido pastāvīgas darba grupas, kas izstrādā priekšlikumus atsevišķu svarīgu jomu attīstībai.

 

47. Ja darba grupā paredzēts iesaistīt citu institūciju pārstāvjus (izņemot ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas vai to kapitālsabiedrību darbiniekus, kurās ministrija ir vairāk kā 50 procentu kapitāla daļu turētājs) vai privātpersonas, darba grupu izveido ministrs.

 

VIII. Noslēguma jautājums

 

48. Atzīt par spēku zaudējušu ministrijas 2012. gada 13. aprīļa reglamentu Nr. 7 „Izglītības un zinātnes ministrijas reglaments”.

 

Saskaņots 2019.gada ____.____________ izglītības un zinātnes ministra vietā – ar labklājības ministru J.Reiru.

 

 

 

Valsts sekretāre                                                                    L.Lejiņa

 

 

 

 

 

 

Sadale:                                     1 – lietā

1 – ministra birojam

                                    1 – valsts sekretāram

                                    1 – katram valsts sekretāra vietniekam

                                    1 – katrai patstāvīgajai struktūrvienībai