Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”  izstrādes procesā.

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).
2. Dokumenta nosaukums “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”.
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika.
4. Dokumenta mērķgrupas Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz izglītojamiem, kuri uzsāk obligāto izglītību pirmsskolas izglītības programmā, viņu vecākiem, kā arī pedagogiem, kas īsteno minētās izglītības programmas, un attiecīgajām izglītības iestādēm.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu pēc kādas metodikas veikt pirmsskolas vecuma izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu. Noteikumu projekta pielikumā pievienota izglītojamā speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapas forma, kuru var aizpildīt pirmsskolas izglītības iestādes pedagogs.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada novembra vidū.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts
Noteikumu projekta pielikums
Noteikumu projekta anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: anita.falka@visc.gov.lv
10. Cita informācija Nav.
11. Atbildīgā amatpersona Valsts izglītības satura centra Speciālā izglītības nodaļas  vadītāja Anita Falka, tālr. 67212240, e-pasta adrese: anita.falka@visc.gov.lv