Lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi par to, vai saskaņo vai nesaskaņo pašvaldības lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

  1. izglītības iestādes darba kvalitāte – skolēnu mācību rezultāti un sekmības dinamika, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
  2. izglītības pieejamība – sākumskolas (1.-6. klase) iespējami tuvāk bērna dzīvesvietai;
    transporta nodrošinājums;
  3. izglītības iestādes tīkla attīstības koncepcija novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
  4. iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

Pirms lēmuma pieņemšanas tiek izskatīts pašvaldības iesniegums, pašvaldības lēmums par izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, pašvaldības argumentēts pamatojums par reorganizēšanu vai likvidāciju.

 

<strong>

Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gadā sniegtajiem saskaņojumiem par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā 2017.gadā (līdz 31.12.2017.)

Dibināšana

Reorganizētas, mainot īstenoto izglītības pakāpi

Reorganizētas apvienojot, pievienojot

Likvidētās izglītības iestādes

2

(pirmsskolas izglītības iestādes)

8

(t.sk. 3 vidusskolas tiks pārveidotas par pamatskolām, 4 pamatskolas par sākumskolām un 1 sākumskola par pamatskolu)

11

(11 pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot vai pievienojot citai izglītības iestādei)

9

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule

IZM saskaņojums

Komentārs

Datums

Vēstules Nr.

Datums

Vēstules Nr.

1.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”

Carnikavas novada pašvaldība

12.01.2017.

01-11/56

13.02.2017.

01-14e/630

Dibināta ar 01.07.2017.

2.

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Tornīši”

Siguldas novada pašvaldība

20.04.2017.

1.1.-6/958

16.05.2017.

01-14e/1944

Dibināta ar 14.08.2017.

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr.p.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule (datums)

IZM saskaņojums

(datums)

Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi

1.

Druvienas pamatskola

Gulbenes novada pašvaldība

05.12.2016.

26.01.2017.

01.08.2017.

Druvienas sākumskola

2.

Gulbīša vidusskola

Gulbenes novada pašvaldība

05.12.2016.

09.01.2017.

01.08.2017.

Gulbīša pamatskola

3.

K.Valdemāra pamatskola

Gulbenes novada pašvaldība

05.12.2016.

26.01.2017.

01.08.2017.

K.Valdemāra sākumskola

4.

Sutru pamatskola

Līvānu novada pašvaldība

14.12.2016.

16.01.2017.

01.09.2017.

Sutru sākumskola

5.

Ata Kronvalda Durbes vidusskola

Durbes novada pašvaldība

09.01.2017.

03.03.2017.

01.09.2017.

Ata Kronvalda Durbes pamatskola

6.

Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola

Skrundas novada pašvaldība

06.03.2017.

07.04.2017.

01.09.2017.

Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskola

7.

Drabešu sākumskola

Amatas novada pašvaldība

24.03.2017.

12.05.2017.

31.08.2017.

Drabešu Jaunā pamatskola

8.

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola

Garkalnes novada pašvaldība

14.06.2017.

28.06.2017.

01.09.2017.

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot

1.

Litenes pirmsskolas izglītības iestāde un Litenes pamatskola (reorganizētas apvienojot)

Gulbenes novada pašvaldība

05.12.2016.

26.01.2017.

01.07.2017.

Litenes sākumskola

2.

Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” un Mežvidu pamatskola (reorganizētas apvienojot)

Kārsavas novada pašvaldība

24.02.2017.

03.03.2017.

01.09.2017.

Mežvidu pamatskola

3.

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs un Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” (reorganizētas apvienojot)

Valmieras pilsētas pašvaldība

26.06.2017.

29.06.2017.

31.12.2017.

Valmieras Gaujas krasta vidusskola

Izglītības iestādes, kuru slēgšanu saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule (datums)

IZM saskaņojums (datums)

Likvidēta (datums)

Rezultāts

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju

1.

Rudbāržu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Skrundas novada pašvaldība

06.10.2016.

31.03.2017.

30.03.2017.

2.

Stirnienes pamatskola

Varakļānu novada pašvaldība

30.12.2016.

06.03.2017.

31.07.2017.

3.

Sproģu pamatskola

Neretas novada pašvaldība

07.02.2017.

31.03.2017.

31.07.2017.

4.

Briežuciema pamatskola

Balvu novada pašvaldība

20.02.2017.

23.03.2017.

31.08.2017.

5.

Amatas novada Drabešu internātpamatskola

Amatas novada pašvaldība

24.03.2017.

12.05.2017

31.08.2017.

6.

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

Kokneses novada pašvaldība

07.03.2017.

11.07.2017.

31.08.2017.

7.

Rubas speciālā internātpamatskola

Saldus novada pašvaldība

11.09.2017.

18.09.2017.

20.09.2017.

8.

Nīcgales sākumskola

Daugavpils novada pašvaldība

15.09.2017.

29.09.2017.

03.10.2017.

9.

Mālpils Profesionālā vidusskola

Mālpils novada pašvaldība

07.09.2017.

30.11.2017.

05.12.2017.

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju, tās pievienojot citai izglītības iestādei

1.

Ozolaines pamatskola

Bauskas novada pašvaldība

06.12.2016.

16.01.2017.

30.06.2017.

Pievienota Vecsaules pamatskolai

2.

Ezernieku pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Dagdas novada pašvaldība

05.01.2017.

16.02.2017.

31.08.2017.

Pievienota Ezernieku vidusskolai

3.

Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Cēsu novada pašvaldība

05.01.2017.

07.02.2017.

01.01.2018.

Pievienota Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram

4.

Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”

Talsu novada pašvaldība

14.03.2017.

23.03.2017.

01.09.2017.

Pievienota Pūņu pamatskolai

5.

Vidagas Sikšņu pamatskola

Apes novada pašvaldība

27.02.2017.

04.05.2017.

28.08.2017.

Pievienota Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai

6.

Ventspils vakara vidusskola

Ventspils pilsētas pašvaldība

02.05.2017.

26.05.2017.

28.08.2017.

Pievienota Ventspils 6.vidusskolai

7.

Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija

Rīgas pilsētas pašvaldība

13.06.2017.

20.06.2017.

15.08.2017.

Pievienota Rīgas 64.vidusskolai

8.

Cesvaines internātpamatskola

Cesvaines novada pašvaldība

08.06.2017.

06.07.2017.

22.12.2017.

Pievienojot Cesvaines vidusskolai