Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”. Šie Ministru kabineta noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar vairākiem 2014.gada decembrī Saeimas izdarītajiem grozījumiem likumos:

  1. Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojuma Nr.640 “Par koncepciju “Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide”” [ārēja saite] 1.punktu;

  2. Augstskolu likuma [ārēja saite] (2014.gada 17.decembra likuma “Grozījumi Augstskolu likumā” redakcijā) 9.panta 1.1 daļu, 55.2panta 1.1 daļu, 55.3panta 1.1 daļu, 59.panta ceturto daļu un Augstskolu likuma 85.panta ceturto daļu;

  3. Izglītības likuma [ārēja saite] (2014.gada 17.decembra likuma “Grozījumi Izglītības likumā” redakcijā) 11.1panta pirmo daļu;

  4. Ministru prezidentes 2015.gada 13.janvāra rezolūciju Nr.12/2014-JUR-282, kas paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2015.gada 1.jūnijam sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā Izglītības likuma (2014.gada 17.decembra likuma “Grozījumi Izglītības likumā” redakcijā) 11.1panta pirmajā daļā minētā tiesību akta projektu, attiecīgi nodrošinot pārejas noteikumu 38.punktā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi.

Nosakot maksu par izglītības dokumentu ekspertīzi un grādu un profesionālo kvalifikāciju, kas Latvijā iegūtas pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās, pielīdzināšanu, tiks ietaupīti visu nodokļu maksātāju līdzekļi, jo minētie pakalpojumi ir nepieciešami tikai atsevišķām personām un ir taisnīgi noteikt, ka viņi paši apmaksā sev nepieciešamos pakalpojumus.

Līdztekus minētajam, Ministru kabineta noteikumiem būs liela nozīme Latvijas augstākās izglītības kvalitātes ārējās nodrošināšanas sistēmas attīstībā, jo Akadēmiskās informācijas centrs, turpmāk pildot akreditācijas aģentūras funkcijas un stiprinot sava darba kvalitāti un ilgtspēju, sniegs pakalpojumus Latvijas augstākās izglītības sistēmai kopumā un ikvienai augstskolai vai koledžai, sniedzot augstas raudzes ekspertīzi augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena attīstībai ikvienā akreditācijas vai licencēšanas gadījumā, kā arī veicot pastāvīgu analītisku, konsultatīvu darbu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai.