ES līmeņa jaunatnes politikas tiesiskais pamats ir 1957.gada 25.martā Romā parakstītais Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, kurā ir ietverta sadaļa - „Sociālā politika, izglītība, arodapmācība un jaunieši" (XI sadaļa, bijusī VIII sadaļa), kam Latvija pievienojās iestājoties Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma XI sadaļā minēto, ES jaunatnes politikā netiek izdotas direktīvas vai regulas, bet pilnīgi tiek respektēta dalībvalstu rīcība ES kopējo mērķu īstenošanā. Tādēļ tiesību aktiem jaunatnes jomā, kas tiek pieņemti ES līmenī, ir ieteikuma raksturs, un, balstoties uz šajos tiesību aktos noteikto, katrai valstij ir jātiecas sasniegt labākus rezultātus jauniešu apstākļu uzlabošanai nacionālajā līmenī. Ņemot vērā, ka 2009. gada 1. decembrī Lisabonas līgums stājās spēkā, XII sadaļā "Izglītība, arodmācības, jaunatne un sports" noteikts, ka  nepieciešams sekmēt jauniešu dalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē. ES Padomes dokumentus izstrādā ES Padomes Jaunatnes darba grupa, kurā Latviju pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija.

Sadarbības ietvars no 2010.gada

2009.gada 27.novembrī ES Padome pieņēma rezolūciju par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010-2018). Divi galvenie mērķi jaunajā rezolūcijā ir:

  • Radīt vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem izglītībā un darba tirgū;
  • Veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti jauniem cilvēkiem.

Galvenās darbības jomas rezolūcijā ir minētas - izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

Rezolūciju par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010-2018) izstrādāja, balstoties uz Eiropas Komisijas apstiprināto ES jaunatnes stratēģiju "Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus. Atjaunināta atvērtās koordinācijas metode, kā risināt jauniešu problēmas un tiem pavērt jaunas iespējas". 

Plašāka informācija

Sadarbības ietvars no 2002.-2009.gadam

2002.gada 27.jūnijā tika pieņemta ES Padomes rezolūcija par Eiropas sadarbību jaunatnes jomā, kas tika izstrādāta, balstoties uz Eiropas Komisijas izstrādāto Balto grāmatu „Jauns impulss Eiropas jaunatnei". Vēlāk, 2005.gada novembrī tika apstiprināts Eiropas Jaunatnes pakts. Lai ieviestu rezolūciju, ES Padome laika posmā no 2002.-2009.gadam apstiprināja virkni rezolūciju un secinājumu jaunatnes jomā.

Programma “Erasmus +:Jaunatne darbībā”

No 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim, ar kopējo budžetu 885 miljoni eiro tika īstenota Eiropas Savienības neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā”. Programma paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem. No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot “Erasmus+”programmas ietvaros (2014.-2020.).

Programma “Erasmus +:Jaunatne darbībā” mērķi:

  • Uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes (t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām);
  • Veicināt jauniešu līdzdalību;
  • Uzlabot jaunatnes darba kvalitāti;
  • Papildināt politikas reformas un atbalstīt jaunatnes politiku, kas balstīta uz zināšanām un uz reālo situāciju (jauniešu vajadzībām), kā arī veicināt neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu;
  • Veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.

Programmu Latvijā administrē Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (www.jaunatne.gov.lv).