Informācija par kārtību biedrību ierakstīšanai jaunatnes organizāciju sarakstā

Biedrības pirms dokumentu iesniegšanas iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā tiek aicinātas izskatīt biedrības statūtus un izvērtēt, vai tie atbilst noteikumos (2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” [ārēja saite]) izvirzītajām prasībām, t.i. biedrības atbilstība Jaunatnes likuma 6.panta [ārēja saite] pirmajai daļai.

Noteikumi:

  1. nosaka, ka biedrība, lai to ierakstītu jaunatnes organizāciju sarakstā iesniedz IZM iesniegumu, atbilstoši noteikumu pielikumam;

  2. nosaka iesnieguma izskatīšanas kārtību, kā arī lēmuma pieņemšanas kārtību par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizācijas sarakstā;

  3. nosaka, kādas ziņas par jaunatnes organizāciju ir iekļaujamās jaunatnes organizāciju sarakstā;

  4. nosaka, kādos gadījumos biedrība ir izslēdzama no jaunatnes organizāciju sarakstā;

  5. paredz, ka jaunatnes organizāciju sarakstā iekļautā informācija būs publiski pieejamā IZM mājas lapā internetā.

IZM ir izveidojusi biedrību iesniegumu izvērtēšanas komisiju, kā arī sakārtojusi komisijas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus. IZM aicina biedrības pirms dokumentu iesniegšanas iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā izskatīt biedrības statūtus un izvērtēt, vai tie atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i. biedrības atbilstība Jaunatnes likuma 6.panta pirmajai daļai.

Jaunatnes likuma 6.panta [ārēja saite] pirmā daļa nosaka kritērijus, kādiem biedrībai jāatbilst, lai to uzskatītu par jaunatnes organizāciju:

(1) Jaunatnes organizācija ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība. Biedrību ieraksta jaunatnes organizāciju sarakstā, ja tā atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) viens no biedrības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

2) biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst vismaz trim Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem;

3) biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši;

4) biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Jaunatnes organizācijas ir nevalstiskās organizācijas, kuru darbības pamatuzdevums ir vērsts uz darbu ar jaunatni un kurās aktīvi līdzdarbojas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadi. Šo organizāciju skaits Latvijā patlaban nav zināms, trūkst arī informācijas par jaunatnes organizāciju darbības jomām, īstenojamiem pasākumiem un attīstību.

Jaunatnes organizāciju saraksta izveide veicinās jaunatnes organizāciju atbalsta sistēmas attīstību, vienlaikus nodrošinot jauniešiem informāciju par iespējām iesaistīties un līdzdarboties jaunatnes organizācijās, piedalīties brīvprātīgajā darbā un citās sabiedriskās aktivitātēs, kā arī veidot kontaktus un attīstīt partnerības idejas. 

Jautājumi un atbildes

Kāpēc nepieciešams reģistrēties jaunatnes organizāciju sarakstā?

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta [ārēja saite] pirmo daļu jaunatnes organizācija ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība. Tātad tikai tā biedrība, kas būs ierakstīta arī jaunatnes organizāciju sarakstā tiks uzskatīta par jaunatnes organizāciju.

Kas jādara biedrībai, lai tā tiktu iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā?

Biedrībai jāaizpilda 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” [ārēja saite] pielikumā esošo iesnieguma veidlapu un jāiesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai.

Kā notiek biedrības iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana?

Ievērojot 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” [ārēja saite] noteikto kārtību:

  1. Izglītības un zinātnes ministrija, saņemot biedrības iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā, no Uzņēmumu reģistra pieprasa biedrības statūtu kopiju un informāciju par tās reģistrāciju.

  2. Izveidotā biedrības iesniegumu vērtēšanas komisija 15 darbdienu laikā izvērtē iesniegumu un sniedz viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā.

  3. Pēc biedrības iesniegumu vērtēšanas komisijas viedokļa saņemšanas 10 darbdienu laikā Izglītības un zinātnes ministrija pieņem lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā.

  4. Izglītības un zinātnes ministrija lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai lēmumu par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi 5 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

  5. Izglītības un zinātnes ministrija 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā publicē lēmumu savā tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv un attiecīgi aktualizē jaunatnes organizāciju sarakstu. 

* Lēmums par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā neliedz biedrībai tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā!

Kontaktinformācija:
Dāvids Garšva
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
vecākais referents
Tālr. 67047958
E-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv