Biedrības pirms dokumentu iesniegšanas iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā tiek aicinātas izskatīt biedrības statūtus un izvērtēt, vai tie atbilst 2011. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” izvirzītajām prasībām, t.i. biedrības atbilstība Jaunatnes likuma 6.panta pirmajai daļai.

Noteikumi nosaka:

  1. biedrība, lai to ierakstītu jaunatnes organizāciju sarakstā, iesniedz IZM iesniegumu (skat. veidlapu zemāk);

  2. iesnieguma izskatīšanas kārtību, kā arī lēmuma pieņemšanas kārtību par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizācijas sarakstā;

  3. kādas ziņas par jaunatnes organizāciju ir iekļaujamās jaunatnes organizāciju sarakstā;

  4. kādos gadījumos biedrība ir izslēdzama no jaunatnes organizāciju sarakstā;

  5. ka jaunatnes organizāciju sarakstā iekļautā informācija būs publiski pieejamā IZM mājas lapā.

Jaunatnes likuma 6.panta pirmā daļa nosaka kritērijus, kādiem biedrībai jāatbilst, lai to uzskatītu par jaunatnes organizāciju:

(1) Jaunatnes organizācija ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība. Biedrību ieraksta jaunatnes organizāciju sarakstā, ja tā atbilst visiem šādiem kritērijiem:

  1. viens no biedrības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
  2. biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst vismaz trim Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem;
  3. biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši;
  4. biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Jaunatnes organizāciju saraksta izveide palīdzēs veicināt jaunatnes organizāciju atbalsta sistēmas attīstību, vienlaikus nodrošinot jauniešiem informāciju par iespējām iesaistīties un līdzdarboties jaunatnes organizācijās, piedalīties brīvprātīgajā darbā un citās sabiedriskās aktivitātēs, kā arī veidot kontaktus un attīstīt partnerības idejas. 

Kāpēc nepieciešams reģistrēties jaunatnes organizāciju sarakstā?

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.pantu tikai tā biedrība, kas būs ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā tiek uzskatīta par jaunatnes organizāciju.

Kas jādara biedrībai, lai tā tiktu iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā?

Biedrībai jāaizpilda veidlapa (skat. zemāk) un jāiesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai pa pastu vai elektroniski parakstītu, sūtot uz pasts@izm.gov.lv.

Kā notiek biedrības iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana?

Atbilstoši noteikumiem, IZM iesniegumu vērtēšanas komisija izskatīs iesniegumu un sniegs atbildi par ierakstīšanu sarakstā vai iesnieguma noraidīšanu.

Lēmums par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā neliedz biedrībai tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā!

Kontaktinformācija:
Dāvids Garšva
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
vecākais referents
Tālr. 67047958
E-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv