Pedagogiem

 

attēlsŠodien, 2020. gada 16. jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrija sabiedriskajai apspriešanai publicējusi Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” projektu. Priekšlikumus un komentārus iespējams sūtīt uz e-pasta adresi izglitiba.pamatnostadnes@izm.gov.lv līdz šī gada 13. augustam.

Pamatnostādņu projektā ir atspoguļoti Latvijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības projekta “Latvijas prasmju stratēģija” 2018.-2020. gadam diagnostikas posma rezultāti, kā arī šī gada janvārī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskā universitātes rīkotā foruma “Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva” diskusiju rezultāti. Izglītības un zinātnes ministrija pateicas sociālajiem un sadarbības partneriem, kas jau līdz šim aktīvi iesaistījušies pamatnostādņu mērķu izvirzīšanā un prioritāšu noteikšanā.

Pamatnostādņu projektā noteiktais izglītības attīstības virsmērķis turpmākajā septiņgadē ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Virsmērķa īstenošanai noteikti četri savstarpēji saistīti mērķi, to skaitā:

1) augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls,
2) mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums,
3) atbalsts ikviena izaugsmei,
4) ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība. 

Pamatnostādņu projektā sniegts detalizēts katra mērķa un tam pakārtoto rīcības virzienu īstenošanas apraksts. Mērķi ir virzīti uz to, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu iespējams attīstīt dzīvei un darbam nepieciešamās prasmes, skatot tās nākotnes attīstības tendenču perspektīvā. Tāpat projektā ietvertie uzdevumi un pasākumi risinās virkni ar izglītības jomu saistītu izaicinājumu, piemēram, jautājumus, kas saistīti ar nepietiekamu pedagoga profesijas konkurētspēju, mūsdienu vajadzībām nepietiekami atbilstošu izglītības piedāvājumu, nevienlīdzīgas izglītības iespējas starp pilsētu un lauku izglītības iestādēm.

Pamatnostādņu projektā paredzētie izglītības attīstības mērķi, uzdevumi un pasākumi ir izglītības nozares attīstību turpinoši, balstīti uz iepriekšējā perioda vidusposmā sasniegto rezultātu izvērtējumu, raksturo Latvijas izglītības attīstības tendences un sasaista valsts līmenī noteiktos mērķus un politikas rezultātus ar Eiropas Savienības attīstības plānotajiem mērķiem un Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam.

Ir izveidots arī vizuāls ceļvedis, kurā lasītāji var iepazīt īsi apkopotu pamatnostādņu saturu, tai skaitā galvenos izaicinājumus, mērķus, izglītības politikas rezultātus un rezultātu rādītājus.

Lai īstenotu katras nozares valsts politiku, nozaru ministrijas izstrādā attīstības plānošanas dokumentus – pamatnostādnes. Līdztekus Izglītības attīstības pamatnostādnēm Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā arī Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam. Savukārt jaunatnes politikas attīstības mērķi tiks iekļauti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, kas tiek veidotas sadarbība ar Labklājības ministriju. Visas pamatnostādnes plānots apstiprināt līdz 2020. gada beigām.