Šodien, 2020. gada 17. jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrija sabiedriskajai apspriešanai publicējusi Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu projektu 2021.-2027. gadam. Priekšlikumus un komentārus iespējams sūtīt uz e-pasta adresi ztaip@izm.gov.lv līdz 2020.gada 13.augustam.

Pamatnostādņu projekts 2021.-2027.gadam definē Latvijas pētniecību un inovāciju kā neatņemamu daļu no Eiropas un pasaules kopīgās pētniecības telpas, tāpēc tās attīstība ir virzāma, ņemot vērā gan nacionālās attīstības prioritātes, gan starptautiskos procesus un globālos izaicinājumus. Līdz ar to pamatnostādņu projekts plāno īstenot nozares politiku atbilstoši tajā izvirzītajam stratēģiskajam virsmērķim - sekmēt gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību Latvijā.

Pamatnostādnes

Salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu pamatnostādņu projektā ievērojami lielāka loma ir pievērsta tieši pētniecības izcilības veicināšanai un pētniecības sociālās un ekonomiskās vērtības palielināšanai.

Pamatnostādņu projektā iekļautie veicamie pasākumi 2021.-2027. gadam ir plānoti, vadoties pēc divu Eiropas Komisijas Politikas atbalsta iestādes pētījumu “Pētniecības un inovācijas cilvēkkapitāla attīstība Latvijā” (2019) un “Latvijas zinātnes finansēšanas un pārvaldības sistēma” (2018) kā arī Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa, Pasaules Bankas pētījuma par augstākās izglītības pārvaldību un akadēmiskā personāla attīstību un citu dokomentu galvenajām sniegtajām rekomendācijām un priekšlikumiem.

Galvenie pamatnostādņu projektā iezīmētie Latvijas pētniecības nākotnes izaicinājumi līdz 2027.gadam ir saistīti ar:

  1. Joprojām nelielo ieguldījumu apmēru pētniecībā un attīstībā, t.sk no valsts puses.
  2. Nepieciešamību nodrošināt pilnvērtīgu pētniecības cilvēkkapitālu, caur jauno doktorantūras modeli, akadēmiskās karjeras sistēmas reformu un pilnvērtīgu pētniecības atbalstu visos karjeras posmos.
  3. Trūkumiem pētniecības izcilības un starptautiskās sadarbības nodrošināšanā, salīdzinājumā ar pārējo Eiropu.
  4. Vajadzību nodrošināt pilnvērtīgu zināšanu un tehnoloģiju pārneses izmantojot pētniecības digitālās transformācijas sniegtās iespējas.

Lai īstenotu katras nozares valsts politiku, nozaru ministrijas izstrādā attīstības plānošanas dokumentus – pamatnostādnes. Līdztekus Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā arī Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam. Savukārt jaunatnes politikas attīstības mērķi tiks iekļauti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, kas tiek veidotas sadarbība ar Labklājības ministriju. Visas pamatnostādnes plānots apstiprināt līdz 2020. gada beigām.