ES struktūrfondi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) organizē semināru zinātniskajām institūcijām un komersantiem par pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu praktiskas ievirzes pētījumiem*. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10,4 miljonu eiro apmērā.

Seminārs, kurā CFLA un IZM sniegs projektu iesniegumu sagatavošanā noderīgu informāciju, notiks š.g. 13. septembrī plkst. 11.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Semināra darba kārtība un pieteikšanās tā apmeklējumam (līdz 11. septembrim) – CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi”. Semināru būs iespējams vērot arī tiešsaistē CFLA tīmekļvietnē 13. septembrī no plkst. 11.00.

Seminārā ar pieredzes un iedvesmas stāstiem par jau īstenošanā esošiem projektiem un to ietvaros īstenoto sadarbību ar zinātniskajām institūcijām dalīsies arī divi komersanti.

Atklātā projektu atlasē, kur iesniegumi tiek pieņemti līdz š.g. 21. oktobrim, zinātniskās institūcijas un komersanti var pretendēt uz publisko līdzfinansējumu līdz pat 600 000 eiro apmērā praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai. Minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 euro. Līdzīgi kā otrajā projektu iesniegumu atlasē, atsevišķi tiks vērtēti un salīdzināti ar saimniecisku darbību nesaistīti projektu iesniegumi (ar pieejamo publisko finansējumu 7,6 miljoni euro) un ar saimniecisku darbību saistīti projektu iesniegumi (ar pieejamo publisko finansējumu 5,66 miljoni euro).

Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tiks atbalstītas šādas darbības:
• tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
• pētniecība, kas ietver fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi;
• tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana
• projekta ietvaros radīto zināšanu izplatīšanu mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, tai skaitā sabiedrības iesaiste projekta norisēs un informēšana par projekta rezultātiem, kas nav saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi un projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamie materiāli ir pieejami CFLA tīmekļvietnē.

Projektu atlases iepriekšējās atlases kārtās ar ERAF atbalstu tiek īstenoti 118 projekti, kopumā to īstenošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 73 miljonus eiro.

*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums „Praktiskas ievirzes pētījumi”