Projektu aktualitātes
es

2021. gada 2. ceturksnī Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta "VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēma" Nr. 2.2.1.1./17/i/019 (turpmāk - Projekts) ietvaros ir veikta izstrādāto funkcionalitāšu akcepttestēšana, kā arī, lai gūtu pārliecību, ka Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk - VIIS)  jaunizstrādātās funkcionalitātes atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām drošības un veiktspējas prasībām, un novērstu iespējamos drošības incidentus un risku par sistēmas drošības pārkāpumiem, sadarbībā ar SIA "Analytica" nodrošināts sistēmas drošības un veiktspējas neatkarīgs audits.  

Izstrādātās funkcionalitātes gala akcepttestēšana tika organizēta pa posmiem, jo paralēli sistēmas nodevumu pārbaudei tika veiktas pēdējās piegādes izstrādātajiem funkcionalitātes apgabaliem. Šobrīd Projektā izstrādātās funkcionalitātes,  pilnveidotie procesi un pakalpojumi tiek ieviesti  produktīvā darbībā un ir uzsākta sistēmas garantijas uzturēšana. Jauno VIIS publisko portālu, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un tās izmaiņu raksturojošās informācijas pieejamību dažādu sabiedrības grupu vajadzībām, plānots atvērt jūnija izskaņā. Atbilstoši sinerģijas projekta "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana" ietvaros izstrādātajiem nodevumiem un izglītības kvalitātes monitoringa rīku prototipiem, portālā sabiedrībai un izglītības jomas speciālistiem būs pieejami Skolu tīkla efektivitātes monitoringa un Augstākās izglītības absolventu monitoringa rīki, kuru tehnoloģiskā izstrāde un integrācija datu analīzes rīkā notika šī projekta ietvaros. Arī pēc projekta noslēguma tiks turpināta dažādu izglītības kvalitāti raksturojošo rādītāju rīku izstrāde un publiskošana, veicinot datu atvērtību un pieejamību sabiedrībai. 

Paralēli izglītības datu analīzes rīku izstrādei, projekta ietvaros ir pilnveidota sekmju un kavējumu  pārvaldība VIIS, adrešu datu papildināšana sadarbībā ar projekta partneriem Valsts zemes dienestu, izstrādāts Apziņošanas serviss, t.sk. apziņošanas servisa pārvaldība, pilnveidots VIIS universālais datu apmaiņas risinājums un veikti citi VIIS pilnveides, t.sk. datu analīzes platformas, izstrādes darbi, kas nodrošina projektā noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.  

Papildus projekta ietvaros iegādātas  SAP Business WEB intelligence licences, kas izglītības jomas speciālistiem paplašinās iespējas nodrošināt piekļuvi VIIS datu analītikas risinājumam, tādējādi veicinot kvalitāti raksturojošo rādītāju analīzi, padziļinātu to veidojošo faktoru izpēti un nepārtrauktu izglītības pakalpojuma uzlabošanu dažādos līmeņos. 

2021. gada 7.maijā tika organizēta projekta ietvaros izstrādāto funkcionalitāšu demonstrācija uzraudzības padomes dalībniekiem, kuras laikā uzraudzības padomes pārstāvji tika informēti par projekta īstenošanas rezultātiem.