ES struktūrfondi Projektu aktualitātes
dati

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kā finansējuma saņēmējs, turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” Nr. 2.2.1.1./19/I/001 (Projekts) īstenošanas un ieviešanas.

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) pilnveidojumu izstrādes ietvaros ir veikta Sistēmas esošās funkcionalitātes modernizācija un tās papildināšana ar funkcionalitāti, lai nodrošinātu valsts valodas prasmes pārbaudi, diagnosticējošo darbu, centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu veikšanu elektroniski. Nodrošinot sistēmas funkcionalitāšu atbilstību prasībām, kā arī pārbaudījumu biznesa procesa vajadzībām, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un SIA "Ernst&Young Baltic", kā piesaistītajiem konsultantiem, tiek veikta Sistēmas funkcionalitāšu akcepttestēšana, kā arī sagatavotās dokumentācijas kvalitātes pārbaude. Pēc Sistēmas akcepttestēšanas, kā arī papildu pasūtīto prasību realizācijas ir plānota sistēmas funkcionalitātes aprobācija, iesaistot izglītības iestādes risinājuma eksperimentālajā ekspluatācijā.

2022. gada 21. jūnijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 441 ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)". Grozījumi veikti, nosakot projekta īstenošanas termiņu līdz 2023. gada februārim un iekļaujot papildu aktivitāti, lai Projekta ietvaros tiktu nodrošināta risinājuma ieviešanai nepieciešamā aprobācija un saturiskais atbalsts nozares lietotājiem, Sistēmā izveidojot uzdevumu bankas krātuvi.

2022. gada 1. septembrī stājas spēkā 2022. gada 5. jūlijā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību", kas paredz pārbaudījumu vai to daļu kārtošanu elektroniski.

Lai nodrošinātu lietotāju pakāpenisku pāreju pārbaudījumu kārtošanai elektroniskā vidē, kā arī uzlabotu lietotāju spēju patstāvīgi darboties Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, pēc funkcionālās izstrādes, un akcepttestēšanas ir nepieciešams pārbaudījumu uzdevumu paraugus un uzdevumus no papīra formāta uzdevumiem pārstrādāt par uzdevumiem, kurus var pildīt elektroniski un izmantot valsts pārbaudījumu  ģenerēšanai. Uzdevumu ievadīšanai Sistēmā, lai izveidotu uzdevumu bankas krātuvi, 2022. gada 27. maijā ir  izsludināts iepirkums Nr. IZM 2022/15/AK/ERAF “Valsts pārbaudījumu uzdevumu ievade Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (uzdevumu bankas izveide)” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 18. jūlijam. Ar Iepirkuma dokumentāciju ir iespējams iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Vienlaikus, 2022. gada 1. un 2. ceturksnī Projekta ietvaros tika organizētas lietotāju un sistēmas administratoru funkcionalitātes apmācības, kā arī uzdevumu veidošanas mācības, lai nodrošinātu lietotāju kompetenci darbā ar sistēmas funkcionālajiem moduļiem.