Izglītība Pedagogiem Skolēniem Vecākiem
Studentes pie datora

Otrdien, 13. decembrī, apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz valsts pārbaudījumus 9. un 12. klašu skolēniem maijā un jūnijā. Profesionālās vidējās izglītības programmās vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeni plānoti jūnijā.  Papildu termiņa eksāmenu norise plānota jūnija beigās un jūlija sākumā.

2023. gada maija beigās paredzēti 9. klases centralizētie eksāmeni, kuru rezultātus nepieciešams paziņot līdz 2023. gada 21. jūnijam, kā arī tie vispārējās vidējās izglītības valsts pārbaudes darbi, kuros iesaistīti pēc iespējas mazāk izglītojamo un pedagogu.

2023. gada jūnija sākumā ir plānota tādu eksāmenu norise, kuros piedalās visvairāk izglītojamo. Latviešu valodas un angļu valodas eksāmenus kārto liels skaits izglītojamo, līdz ar to mutvārdu daļas norisei paredzētas vairākas dienas. Franču valodas vai vācu valodas eksāmenus izvēlas kārtot neliels izglītojamo skaits, tāpēc šo eksāmenu norisei ir paredzēta viena diena. Valsts pārbaudes darbi, kuros paredzēta arī praktiskā daļa, plānoti divu dienu garumā. Eksāmenu kārtošanai (ar rakstisko un mutvārdu vai praktisko daļu) papildtermiņā atvēlēta viena diena, tādējādi mazinot izglītības iestāžu administratīvo slogu un ņemot vērā ierobežoto dienu skaitu eksāmenu grafikā.

Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās notiks 2023. gada jūnijā, bet izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ centralizētos eksāmenus nevar kārtot noteiktajā laikā, tie notiks jūnija beigās un jūlijā.

Jaunajos noteikumos paredzēts, ka par pamatizglītības ieguvi 9. klases izglītojamiem jākārto pārbaudes darbi latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču – pēc izglītojamā izvēles).

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jānokārto pārbaudījums vismaz optimālajā līmenī  latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču - pēc skolēna izvēles),  matemātikā un vismaz divi eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī. Tie drīkst būt iepriekš minētie (latviešu valoda, svešvaloda, matemātika) vai arī citos mācību kursos.

Lai ievērotu fiziskās un psihoemocionālās veselības veicināšanas un slimību profilakses labo praksi, nosakot valsts pārbaudes darbu norises laikus, netiek paredzēta divu vai vairāku eksāmenu kārtošana divdesmit četru stundu periodā.

Ņemot vērā 2022./2023. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, elektroniskie sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami 2023. gada 21. jūnijā, bet par vispārējo vidējo izglītību – 2023. gada 11. jūlijā. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties valsts pārbaudījumos noteiktajā laikā un tos kārtos papildtermiņā, sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami no 2023. gada 30. jūnija, bet par vispārējo vidējo izglītību - no 2023. gada 17. jūlija.

Valsts izglītības satura centrs informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 31. punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS):

  • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem jāpiesakās vietnē eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos
  • izglītības iestādei  jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem vietnē https://vps.gov.lv/ , pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai par izglītojamā ieslodzītā resocializāciju atbildīgās amatpersonas iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos

Valsts pārbaudes darbiem VPS varēs pieteikties līdz 2022.gada 15.decembrim, un mainīt eksāmenu izvēli ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms konkrētā eksāmena norises.

Noteikumu projekts Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā pieejams TAP portālā.