Zinātne
Izglītība

Lai Latvijas izglītības nozares stratēģisko mērķu sasniegšanai radītu jaunas zināšanas un praktiski pielietojamus risinājumus, ir izveidota jauna valsts pētījumu programma “Izglītība”, nodrošinot valsts finansējumu 4,5 miljonu eiro apmērā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais rīkojums, kas šodien, 2023. gada 5.septembrī, apstiprināts valdībā.

Tādējādi būtiski tiks veicināta Latvijas izglītības pētniecības attīstība un kapacitāte šajos jautājumos gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Līdz šim izglītības zinātnēs Latvijā padziļināti nav pētīti jautājumi, kas saistīti ar pētniecībā pamatotu atbalstu nacionālā mērogā rosinātu pārmaiņu īstenošanai, piemēram, metodiskais un didaktiskais atbalsts pilnveidotā mācību satura vispārējā izglītībā nodrošināšanai, pieaugušo mācīšanās rezultātu ieviešana praksē, izglītotāju domāšanas (vērtību, pārliecību) un rīcības modeļu analīze, kas ietekmē spēju efektīvi vadīt pārmaiņas un inovācijas.

Programma kā valsts pasūtījums ir politikas īstenošanas mehānisms, ar kura palīdzību tiks identificēti un pētīti Latvijas izglītības sistēmai nozīmīgi jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams koncentrēt izglītības pētnieku darbu un noteikt zinātniskus uzdevumus. Programma rada labvēlīgus apstākļus Latvijas izglītības attīstības mērķu sasniegšanai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, īpašu uzmanību pievēršot kvalitatīvas, iekļaujošas un mūsdienīgas izglītības priekšnosacījumu nodrošināšanai, kas sniedz ilgtermiņa ieguldījumu cilvēkkapitāla attīstībā.

Valsts pētījumu programma palīdzēs risināt izglītības nozarei svarīgus uzdevumus un sekmēt noteikto mērķu sasniegšanu. Pētījumu programmas mērķis un uzdevumi ir rast risinājumus, lai nodrošinātu individualizētu un personalizētu atbalstu skolēniem heterogēnā un lingvistiski daudzveidīgā mācību vidē, nodrošināt individualizētu mācīšanās procesa, mācīšanas un vērtēšanas iespējas, izmantojot mākslīgo intelektu un citus tehnoloģiju risinājumus. Tāpat pētījumu programma ļaus meklēt risinājumus, lai veidotu efektīvu pārmaiņu un inovāciju vadību izglītības iestādēs, kvalitātes vadībai un skolēncentrētas pieejas nostiprināšanai.

Ieguldījumi izglītības pētniecībā sekmēs arī pieaugušo, tajā skaitā pedagogu, efektīvu profesionālās kompetences pilnveidi un rezultātu ieviešanu praksē, kā arī jaunas akadēmiskās karjeras ietvara ieviešanu augstskolās un zinātniskajos institūtos.

Lai nodrošinātu jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību sabiedriskos procesos, ciešāku saikni ar vietējo kopienu un valsti, pētījumu programmā būs iespējas meklēt jaunus risinājumus formālajā un neformālajā izglītībā.

Valsts pētījumu programmas ir viens no galvenajiem zinātnes instrumentiem – valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai, kas darbojas ar mērķi palīdzēt valstij identificēt un pētīt Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākos jautājumus, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. VPP projektu konkursu atvērtā veidā, nodrošinot starptautisku ārējo ekspertīzi projektu izvērtēšanā, organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

Ministru kabineta rīkojums “Par valsts pētījumu programmu “Izglītība”” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.