IKT projekta koordinatore

Covid-19 izplatības dēļ tika noteikti dažādi ierobežojumi, kas ietekmējuši arī ārvalstu studentu iespējas nokārtot starptautiskās svešvalodu testēšanas institūcijas eksāmenu. To apzinoties, Izglītības un zinātnes ministrija radusi operatīvu risinājumu.

2020./2021.akadēmiskajā gadā un turpmāk tos ārvalstu studentus, kuri vidējo izglītību ieguvuši Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveicē, Latvijas augstākās izglītības institūcijas varēs uzņemt, neprasot starptautiskās testēšanas institūcijas sertifikātu, bet ņemot vērā vidējās izglītības dokumentā iekļauto svešvalodas zināšanu vērtējumu.

Savukārt attiecībā uz citu valstu reflektantiem, kuriem Covid-19 ierobežojumu dēl nav bijusi iespēja iegūt starptautiskās svešvalodu testēšanas institūcijas izdotu sertifikātu, augstskolas un koledžas izstrādās digitālu svešvalodas pārbaudījumu, pēc kura tiks novērtēts ārvalstnieka valodas zināšanu atbilstība vismaz B2 līmenim. B2 līmenis tiks noteikts, balstoties uz Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmu un tās apraksta līmeņiem. Šis risinājums attiecas tikai uz konkrēto akadēmisko gadu, ja tas būs praksē attaisnojies un devis rezultātus, tiks lemts par šāda modeļa ieviešanu pastāvīgi.

Latvijā ārvalstu studenti 2019./2020.studiju gadā bija 12% no visiem studentiem, no kuriem viena ceturtā daļa ir no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm. Visvairāk studentu ir no Vācijas 11,9%, Zviedrijas 4,8%, Norvēģijas 2,1%.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"" šodien, 2020.gada 30.jūnijā, apstiprināts valdībā.