Jaunatne

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina atkārtotu pieteikšanos līdz 2023. gada 25. maijam jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītajām biedrībām dalībai Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā. Organizācijām, kuras iesniegušas pieteikumus pirmajā uzsaukumā nav jāpiesakās vēlreiz.

Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Jaunatnes konsultatīvās padomes pārstāvju darbības termiņš ir divi gadi un tās sastāvā ir ne mazāk kā 10 jaunatnes organizāciju pārstāvji.

Jaunatnes organizācijas tiek aicinātas iesniegt IZM aizpildītu un parakstītu pieteikumu un tā pavadvēstuli, sūtot uz IZM e-adresi ar norādi “Pieteikums dalībai Jaunatnes konsultatīvajā padomē”. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā termiņa beigām, tiks noraidīti.

Vairāk par padomes tiesībām un pienākumiem - https://likumi.lv/doc.php?id=266624

Jautājumu gadījumā sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecāko referentu Dāvidu Garšvu, tālr. 67047958, e-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv