Izglītība
meitene absolventu kostīmā smaida

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pasūtījuma tiek īstenots 2017. un 2021. gada augstākās izglītības absolventu pētījums. Starptautiski salīdzinošā pētījuma EUROGRADUATE 2022 ietvaros absolventi aicināti atbildēt uz jautājumiem par iegūto izglītību, prasmēm, karjeru un mobilitāti. Pētījumu organizē un datu apstrādi veic neatkarīga tirgus pētījumu kompānija „Kantar”.  

Kā skaidro IZM valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs, absolventu izglītības, prasmju, karjeras un mobilitātes aspekti ir svarīgi, lai veidotu vienotu Eiropas izglītības telpu, kura identificētu talantus, kā arī konkurētspējīgas studiju un pētniecības iespējas. Augstākās izglītības konkurence par talantiem un resursiem pieaug ik gadu, tādēļ ir svarīgi noteikt tās programmas, kuras sagatavo spēcīgākos vai pieprasītākos speciālistus. „Absolventu atsauksmes tiks ņemtas vērā, lai uzlabotu mācību rezultātus un novērstu absolventu prasmju trūkumus vai neatbilstības darba tirgus vajadzībām. Starptautiski salīdzināmi dati ļaus veikt salīdzinošo novērtējumu un noteikt tās jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība un jāveic mērķtiecīgi ieguldījumi, lai sasniegtu valsts definētos mērķus,” uzsver D.Stepanovs.

Pētījuma izlasē iekļauti 2017. un 2021. gada absolventi un pētījums tiek īstenots atbilstoši starptautiski salīdzinošā pētījuma metodoloģijas prasībām. „Kantar” pētnieki individuāli sazināsies un nosūtīs uz respondenta elektronisko adresi uzaicinājumu piedalīties pētījumā un aizpildīt anketu. Respondenti aicināti aizpildīt elektronisko anketu, bet nepieciešamības gadījumā intervētājs ar respondentu var sazināties arī telefoniski. Pētījumā līdz 2023. gada 1. aprīlim plānots iegūt vismaz 2500 derīgas respondentu atbildes. Aptaujas rezultātā iegūtos un apstrādātos nepersonificētos datus par absolventu izglītību, karjeru, mobilitāti un citiem jautājumiem analizēs IZM ekspertu grupa. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2023. gada oktobrī.

Pētījums ļaus noteikt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu absolventu reālo konkurētspēju, absolventu iegūto izglītību, kompetences, prasmes, mobilitāti, neformālo izglītību, nodarbinātību un bezdarbu. Šie rādītāji ļaus racionāli un efektīvi plānot nodokļu maksātāju finansējuma izlietošanu sabiedrības interesēs,  un papildinās Latvijas profesionālās un augstākās izglītības absolventu monitoringa datus.

Pētījums tiek īstenots saskaņā ar Augstskolu likuma 46.2 pantu Augstākās izglītības programmu absolventu monitorings  un 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumu  “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”  20. un 25.punktu.

Pētījums absolventa monitoringa pilnveidei

Starptautiski salīdzinošais EUROGRADUATE 2022 otrais pilotpētījums sniegs datus par absolventu nodarbinātību un to ietekmējošiem apstākļiem, kas būs arī kā pamats metodoloģijas izstrādei absolventu aptauju organizēšanai nacionālā līmenī.

Pētījuma rezultātus izmantos  izglītības kvalitātes vērtēšanā un pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai par publiskā finansējuma investīcijām kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Pētījumā iegūtie objektīvie un reprezentatīvie dati sniegs absolventu novērtējumu studiju kvalitātei, kā arī ļaus novērtēt studiju laikā iegūto kompetenču ietekmi uz konkurētspēju darba vidē un personīgo izaugsmi. IZM turpina darbu pie absolventu monitoringa datu padziļinātas analīzes ar mērķi iekļaut šos kritērijus studiju programmu akreditācijā.

Izglītības kvalitātes monitorings

Tā kā Eiropas Komisija kopš 2017. gada sistēmiski ievieš iniciatīvas profesionālās un augstākās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveidei un stiprināšanai ES dalībvalstīs, starptautiski salīdzinošu novērtējumu plānots pakāpeniski ieviest ar regularitāti reizi četros gados. 

Piedalīšanās EUROGRADUATE 2022 otrajā pilotpētījumā Latvijā dos iespēju izveidot un aprobēt metodoloģiju, tai skaitā, aptaujas anketas izveidi, datu iegūšanu, datu analīzes kapacitātes stiprināšanu, kā arī kvalitatīvi sagatavoties regulārajiem novērtējumiem.


Latvijā  EUROGRADUATE 2022 pētījumu līdz 2024. gada 1. martam īsteno ar ES ERASMUS+ K3 programmas projekta “Absolventu monitoringa sistēmas attīstība Latvijā” atbalstu. Granta līguma Numurs: 101060051 – GT – Latvia.

eurograduate