Studentiem
studenti

Tie ārvalstu studenti, kuri studijas Latvijas augstskolās pirmo reizi uzsāks pēc 2021. gada 1.janvāra, pirmajā semestrī studiju programmas apgūs un pārbaudījumus kārtos tikai attālināti. Savukārt, ja pirmajā semestrī paredzēta praktiskās daļas apguve, tā augstskolai jāpārceļ uz citu studiju semestri. Izņēmums ir tikai ārvalstu studējošie medicīnas rezidentūras programmās.

Šāds lēmums šodien, 2020. gada 8. decembrī, atbalstīts valdībā. Tas pieņemts, ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus Latvijā un lai iespējami mazinātu kontaktus klātienē. Tāpat ir būtiski novērst augstskolu un koledžu dažādās interpretācijas par nepieciešamību daļu studiju procesa organizēt klātienē. Šobrīd klātienē var īstenot tikai tādas praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, jo ir nepieciešamas speciālas iekārtas vai materiāli.

Augstskolas aicinātas regulāri sniegt informatīvo atbalstu un uzturēt nepārtrauktu komunikāciju ar katru uzņemto ārvalstu studentu, aktīvi komunicējot gan par studiju procesa organizēšanu attālināti, gan prasībām studiju mācīšanās rezultātu sasniegšanā.

Jauns regulējums noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ietverts arī saistībā ar zinātnisko institūciju tiesībām piesaistīt ārvalstu pētniekus darbam zinātniski pētnieciska projekta ietvaros. Ja darba tiesisko attiecību termiņš ar ārvalstnieku plānots ilgāks par 6 mēnešiem, ārvalstniekam un viņa ģimenes locekļiem būs pienākums ievērot stingras epidemioloģiskās prasības un ievērot visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai Latvijas Republikas teritorijā.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, Izglītības un zinātnes ministrija rosinās mīkstināt noteiktās prasības. Taču šobrīd ikvienam ir svarīgi atbildīgi ievērot valdības ieviestos stingros un vienotos ierobežojumus, lai apturētu plašu, nekontrolētu vīrusa izplatību.

Savukārt vispārējā izglītībā optimāls risinājums rasts saistībā ar vērtējuma izlikšanu pirmā semestra noslēgumā. Grozījumi noteikumos nosaka, ka 2020./2021. mācību gadā 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasē mācību priekšmetā varēs neizlikt  pirmā semestra vērtējumu. Ja skola pieņem šādu lēmumu, vērtējums mācību priekšmetā nosakāms, ņemot vērā 2020./2021. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus.

1., 4., 7. un 10. klasēs no šā gada 1. septembra pakāpeniski tiek ieviests jaunais mācību saturs, un šīm klašu grupām  noteikumi jau šobrīd paredz šādu iespēju - mācību priekšmetā neizlikt semestra vērtējumu, bet mācību gada beigās izlikt summatīvo vērtējumu. Tā kā mainīgā epidemioloģiskā situācija ievieš korekcijas mācību procesa organizēšanā un dažādās skolās mācību priekšmetu satura apguves intensitāte var atšķirties, šāda iespēja tiek piedāvāta arī citām klasēm. Plašāka informācija Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Informācija par liecību izsniegšanu ārkārtējās situācijas laikā pieejama šeit.

Ar 8. decembrī valdībā apstiprinātajiem grozījumiem MK  noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties MK tīmekļvietnē.