ES struktūrfondi
Augstskolas, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas, uzaicinātas iesniegt projektus akadēmisko spēku kompetences stiprināšanai

 Sešas augstākās izglītības iestādes, kas īsteno studiju programmas studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”* ,  ir uzaicinātas  līdz 2018.gada 18 maijam izstrādāt un iesniegt projektus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA), lai piedalītos SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” (turpmāk - SAM 8.2.2.) ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.   

Šīs atlases kārtas ietvaros savas kompetences un prasmes varēs pilnveidot studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" akadēmiskais personāls, kas gatavo topošos pedagogus. Kompetences pilnveide tiks īstenota, stažējoties vispārējās izglītības iestādēs, kurās tiek īstenots jaunais mācību saturs, kā arī piesaistot jaunos pasniedzējus (doktorantus) un ārvalstu pasniedzējus darbam augstākās izglītības institūcijās.

Kopējais finansējums otrajai atlases kārtai ir 4 milj.eiro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 3,4 milj eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 600 tūkstoš eiro apmērā.

Veicot ES fondu investīcijas pedagoģijas studiju akadēmiskā personāla kompetences stiprināšanā, paredzēts sasniegt šādus rezultātus:

• 130 augstskolu pasniedzēji būs stažējušies vispārējās izglītības iestādēs, kurās tiek īstenots jaunais mācību saturs, kā arī  uzlabojuši angļu valodas un digitālās prasmes;
• 44 doktoranti tiks iesaistīti akadēmiskajā darbā;
• 11 ārvalstu pasniedzēji pēc atbalsta saņemšanas projekta ietvaros turpinās strādāt Latvijas augstskolās.

Plānots, ka stažēšanās laikā gūto pieredzi un atziņas pasniedzēji varēs izmantot, izstrādājot jaunas pedagoģijas studiju programmas, kas atbilst jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam. Tāpat gūto pieredzi varēs ietvert  augstskolas labākas pārvaldības sistēmas izstrādē un nodrošināšanā. Kopumā pedagogu izglītības modernizēšanai ES fondu ietvaros tiks īstenots integrēts pasākumu kopums**, kas paredz 22 jaunu pedagoģijas studiju programmu izstrādi, pasniedzēju kompetenču un prasmju pilnveidi, kā arī labākas pārvaldības nodrošināšanu un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu augstākās izglītības institūcijās.

Savukārt  SAM 8.2.2. projektu iesniegumu 1.kārtas atlase, kas plānota kā atklāts projektu iesniegumu konkurss,  tiks izsludināta 2018.gada aprīļa sākumā.  Tās ietvaros visas  valsts un privātās augstākās izglītības iestādes varēs pieteikt projektus doktorantu, ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un esošā akadēmiskā personāla  profesionālajai pilnveidei.

*Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Liepājas Universitāte

** SAM 8.2.1. "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu"; SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”; SAM 8.2.3. "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās"