IKT projekta koordinatore
Būtiski palielina ES fondu finansējumu digitālā mācību satura izstrādei un ieviešanai

Lai veidotu vienotu tiešsaistes mācību vidi un izstrādātu digitālos mācību un metodiskos līdzekļus kompetenču pieejā balstītā satura ieviešanai vispārējā izglītībā, ir piešķirts papildu finansējums vairāk nekā 7,4 miljonu eiro apmērā.

Valdība šodien, 2020. gada 18.augustā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par finansējuma pārdali Eiropas Savienības struktūrfondu programmās. Mācību un mācību satura digitalizācijas īstenošanu sāks šī gada septembrī un to plānots pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim. Projektu īstenos Valsts izglītības un satura centrs.

Integrēta tiešsaistes mācību vide
Projekta ietvaros plānots izveidot vienotu integrētu tiešsaistes mācību vidi, kas bez maksas būs pieejama visām Latvijas vispārējās izglītības iestādēm gan klātienes, gan attālinātu mācību nodrošināšanai. Vidi plānots veidot kā modulāru risinājumu, integrējot ar jau esošajām skolvadības sistēmām (piemēram, E-klase vai Mykoob). Skolēniem elektroniskā mācību vide nodrošinās iespēju piekļūt strukturētam un pārredzamam mācību saturam un uzdevumiem, ļaus sazināties ar skolotāju vai klases biedriem, pildīt interaktīvus uzdevumus. Skolotājiem būs izveidota piekļuve dažādiem digitāliem resursiem, iespēja plānot tematus un nodarbības, veidot skaidrojumus, demonstrācijas un interaktīvus mācību uzdevumus skolēniem, saņemt un organizēti pārvaldīt skolēnu darbus, sniegt par tiem atgriezenisko saiti un vērtējumu.

Pilnveidota mācību resursu krātuve mape.skola2030.lv
Plānots pilnveidot un ar jaunu funkcionalitāti paplašināt Skola2030 mācību resursu krātuvi: mape.skola2030.lv. To plānots papildināt ar skolotāju plānošanas un sadarbības rīkiem, tajā skaitā - video ierakstīšanas un izvietošanas iespēju, interaktīvu mācību līdzekļu izmantošanas risinājumiem, kā arī ar izstrādāto mācību līdzekļu indeksēšanu, atbilstoši skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās.

Digitāli mācību līdzekļu komplekti skolotāju atbalstam
Skolotāju darba atbalstam projekta ietvaros izveidos digitālus mācību līdzekļu komplektus visos mācību priekšmetos un jomās pamatizglītībai un vidējās izglītības pakāpei. Katrā tematā būs iekļauti rakstiski vai audiovizuāli mācību satura skaidrojumi, vingrinājumi un uzdevumi, snieguma pašpārbaudes rīki u.tml. interaktīvā formā tūlītējai izmantošanai. Komplekti pamatā tiks veidoti no projekta ietvaros izstrādātajiem mācību līdzekļiem, mācību video un citiem publiski pieejamiem materiāliem, tos atbilstoši modificējot, atjauninot un pēc nepieciešamības papildinot. Šie mācību līdzekļu komplekti būs pieejami gan Skola2030 izveidotajā mācību vidē, gan izmantojami citās mācību platformās pēc skolas ieskatiem.

Skaidrojoši video skolēniem
Skolēniem tiks veidoti mācību materiālu skaidrojoši video komplekti pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā, mazākumtautības valodu apguvei. Šie mācību video būs pieejami gan jaunajā tiešsaistes mācību vidē, gan Skola2030 mācību resursu krātuvē, gan digitālajā platformā Tava klase, kā arī - tiks raidīti virszemes televīzijā, sākot no 2021.gada pavasara semestra. Vienlaikus tiks pilnveidota esošā Tava klase platforma jau nofilmēto mācību stundu ērtai meklēšanai un izmantošanai jau no šā gada rudens.

Digitālie mācību līdzekļi vidusskolas augstākā līmeņa mācību satura apguvei
Vidusskolas posmam izstrādās, adaptēs un aprobēs digitālu mācību līdzekļu (tajā skaitā, inreraktīvu) komplektus sešās mācību jomās augstākā līmeņa mācību satura apguvei un optimālā līmeņa mācību satura apguvei veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Šie būs atbalsta materiāli pilnveidotā mācību satura un pieejas sekmīgai ieviešanai vidējās izglītības pakāpē.

Atbalsts skolām tehnoloģiskas mācību vides izveidē
Skolām projekta ietvaros tiks sniegts informatīvs, metodisks un tehnisks atbalsts digitālas mācību vides izveidē un pedagogu izglītošanā par tehnoloģiju izmantošanas metodēm mācībās. Plānoti pedagogu profesionālās pilnveides kursi 72 stundu apmērā 1800 pedagogiem – izglītības tehnoloģiju mentoriem pašvaldībās, pirmsskolās un skolās.
Skolām tiks sniegts atbalsts tiešsaistes mācību vides un mācību resursu krātuves iespēju izmantošanā, efektīvai IKT iekļaušanai klātienes un attālinātās mācībās, tiks nodrošināts vienots lietotāju atbalsts, veidotas lietotāju pamācības un sniegtas konsultācijas.

Turpinās plānotais atbalsts skolotājiem
Vienlaikus nākamo trīs gadu laikā Skola2030 turpinās īstenot daudzveidīgus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas pasākumus, tai skaitā, seminārus pašvaldību un profesionālās izglītības iestāžu mācību jomu koordinatoriem, konferences, informatīvus pasākumus dažādu mācību priekšmetu pedagogiem pašvaldībās, veidos metodiskos līdzekļus, e- moduļus pedagogiem pašmācībai un ziņu izdevumu.

Tāpat Skola2030 turpinās izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus, tajā skaitā, skolēniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī izstrādās un aprobēs valsts pārbaudes darbu projektus pamatizglītībai un vispārējai vidējai izglītībai, īstenos profesionālās kompetences pilnveides kursus skolotājiem padziļinātajiem kursiem vidējās izglītības pakāpē.

Tiešsaistes mācību vides pilotprojekta īstenošana atsevišķās skolās tiek plānota jau šajā mācību gadā. Pēc pilotprojekta pilnveidotā tiešsaistes mācību vide būs pieejama visām izglītības iestādēm no 2021.gada septembra.

ES fondu finansējuma pārdale kļuvusi iespējama, Eiropas Komisijai reaģējot uz Covid-19 krīzi, un sniedzot iespēju dalībvalstīm pārskatīt finansējumu tām jomām, kuras esošajā situācijā ir īpaši atbalstāmas. Papildus piešķirtais finansējums sniegs iespēju risināt ar Covid-19 vīrusa izplatību pasaulē un Latvijā izraisīto krīzi, attīstot mūsdienīgus attālināto mācību procesu tehnoloģiskos risinājumus un veidot digitālu mācību saturu.

Ar valdībā apstiprinātajiem noteikumu projektiem var iepazīties MK tīmekļvietnē.