Pedagogiem
attēls

Ceturtdien, 2020. gada 27. augustā, prezentēts pētījuma rezultātā izstrādātais izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksts un rīku jeb datu analīzes modeļu prototipi. Tādējādi veikts pirmais nozīmīgais solis funkcionējošas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē.

Šobrīd izstrādāti rīku prototipi skolu tīkla efektivitātes analīzei, absolventu monitoringam, analīzei par skolotāja profesijas attīstību, analīzei par atbalstu mācību turpināšanai un vispārējam pārskatam par izglītību. Paredzams, ka šie un turpmāk veidotie datu analīzes modeļi sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem, skolēniem un pētniekiem. Piemēram, skolēniem un vecākiem precīzāka informācija sniegs iespēju pieņemt izsvērtākus lēmumus par izglītības iestādes un programmas izvēli. Savukārt izglītības iestādēm tā būs iespēja vērtēt veiktos ieguldījumus un attīstības perspektīvas.

Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, to skaitā valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites sistēma, izglītības iestāžu akreditācija, starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošana, izglītības statistikas datu uzskaite Valsts izglītības informācijas sistēmā. Tomēr vienota sistēma sniegs iespēju analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi, veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku un īstenot nepieciešamās atbalsta programmas, kā arī kopumā nodrošinās datos pamatotu lēmumu pieņemšanu un rīcību visos izglītības līmeņos.

Monitoringa sistēmas ietvaros izglītības kvalitāte tiek aplūkota plašākā kontekstā, pievēršoties tādām kvalitāti raksturojošām kategorijām kā kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide, laba pārvaldība un atbilstība mērķiem. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksta un prototipu izstrādi Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veicis konsultāciju uzņēmums “Civitta Latvija” kopā ar “Civitta Lietuva”, Tventes Universitāti un “Izglītības sistēmas”, kas Latvijā īsteno projektu “E-klase”.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros. Izglītības un zinātnes ministrija projektu īsteno sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru.

Papildu informācija: Aivis Majors, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta komunikācijas koordinators, aivis.majors@izm.gov.lv.

Video no pasākuma.
attēls