diaspora

2021.gada 7. janvārī Ministru kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuri nosaka kārtību, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijā. Grozījumi paredz saīsināt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas termiņus diasporas pārstāvjiem.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktās tiesības diasporas locekļiem atzīt profesionālo kvalifikāciju saīsinātā termiņā.

Reglamentēto profesiju likuma grozījumi paredz šādus saīsinātus termiņus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai diasporas pārstāvjiem no sekojošām valstīm:

  1. pusotrs mēnesis, ja profesionālo kvalifikāciju atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;
  2. divi mēneši, ja profesionālo kvalifikāciju atzīst, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un kvalifikācija iegūta Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības zonas dalībvalstī;
  3. trīs mēneši, ja profesionālā kvalifikācija iegūta Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstī, Austrālijas savienībā, Brazīlijas Federatīvajā Republikā, Jaunzēlandē vai valstī, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu.

Noteikumu projekts nosaka, ka diasporas loceklis, lai apliecinātu savu piederību diasporai, apliecina ar parakstu savu diasporas locekļa statusu un iesniedz pēc savas izvēles to dokumentu, kurš apliecina viņa saiknes ar Latviju. Šāds risinājums ir izvēlēts, lai diasporas locekļiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu nepieciešamo dokumentu sagādāšanā.

Saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra sniegtajiem datiem, 2019.gadā ir apstrādāti 119 iesniegumi profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, no kuriem 32 jeb 27% ir iesniegumi no Latvijas valstspiederīgajiem. Sadalījumā pa valstīm lielākais iesniegumu skaits ir no Lielbritānijas (8), Krievijas (8) un Amerikas Savienotajām valstīm (4), bet sadalījumā pa reglamentētajām profesijām – no arhitektiem (8), pedagogiem (6), būvinženieriem (3).

Ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"" var iepazīties šeit.