Augstskolu reforma Izglītība
vīrietis uzstājas

Lai spriestu par Liepājas Universitātes (LiepU) reorganizāciju, iekļaujot to Latvijas zinātnes universitāšu ekosistēmā, pirmdien, 16. janvārī, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji kopā ar Augstākās izglītības padomes (AIP) un Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvjiem devās uz Liepāju, kur tikās ar LiepU padomi, satversmes sapulci, senātu, studentu padomes un arodbiedrības pārstāvjiem, kā arī Liepājas valstspilsētas pašvaldību.

Darba dienas noslēdzošajā sarunā ar Liepājas valstspilsētas mēru un viņa komandu attālināti piedalījās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

“Vienmēr jāatceras, kāpēc mēs vispār runājam par izmaiņām Latvijas augstskolu pārvaldībā, jāpatur prātā reorganizācijas mērķi,” tikšanās laikā uzsvēra A.Čakša. “Liepājas Universitātes ekosistēmai ir jāspēj nosegt zināšanu un darbaspēka vajadzības, ko pilsēta un reģions ir definējis kā svarīgākās. Mūsu mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, augsta līmeņa pētniekus, kas spēj realizēt Latvijas ekonomikas transformāciju, spēj ieviest pārmaiņas,” tikšanās nozīmi akcentēja ministre.

Sarunās par turpmāko LiepU stratēģisko attīstību, Izglītības un zinātnes ministriju visas dienas garumā pārstāvēja valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs un direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone. Tāpat darba vizītē piedalījās AIP priekšsēdētājs Andris Teikmanis, AIP padomes locekļi Aldis Baumanis un Aigars Laizāns, kā arī LSA priekšsēdētāja Liene Levada.

Nepieciešamība vēlreiz diskutēt par LiepU iekļaušanos zinātnes universitātē, veidojot LiepU un trīs zinātņu universitāšu konsorciju, kurā piedalītos arī IZM un Liepājas valstspilsētas pašvaldība, radās pēc tam, kad šā gada 3. janvārī LiepU satversmes sapulce, senāts, darbinieki un studentu padome publiskoja atklāto vēstuli atbildīgajām institūcijām un amatpersonām par savu redzējumu saistībā ar LiepU tālāko darbību un stratēģisko attīstību. 

Pirmā darba tikšanās risinājās, piedaloties LiepU padomes locekļiem. Sarunas gaitā tika vēlreiz pārrunāts padomes lēmums, paredzot veidot konsorciju ar trim Latvijas zinātņu universitātēm un nosakot stratēģisko attīstību trīs reģiona attīstībai nepieciešamajos virzienos:

  • inženierzinātnes un tehnoloģijas (RTU specializācija);
  • sociālās zinātnes (īpaši skolotāji) un humanitārās zinātnes (LU specializācija);
  • veselības aprūpe (īpaši ārstu palīgi, farmaceita asistenti, medmāsas u.c.) (RSU specializācija).

LiepU padomes izstrādātais konsorcija pārvaldības modelis saglabā noteiktu LiepU autonomiju, par konsorcija vadošo juridisko partneri nosakot RTU.

Sarunas dalībnieki vienojās, ka neviena no LiepU tālākajā attīstībā ieinteresētajām pusēm, tai skaitā atklātās vēstules autori,  neapšauba strukturālu izmaiņu nepieciešamību un trīs prioritāro attīstības virzienu pamatotību. Tai pat laikā saspringtā laika grafika dēļ nav noticis izsvērts un mērķtiecīgs dialogs starp LiepU padomi un pārējām ieinteresētajām pusēm, pamatojot, kāpēc par konsorcija vadošo partneri izvēlēta RTU, nevis LU. Sanāksmes dalībnieki pārrunāja, ka viens no augstskolu reformas mērķiem paredz iekšējās pārvaldības maiņu, nosakot, ka augstskolas padome ir augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. 

Darba vizītes otrajā tikšanās piedalījās LiepU studenti, darbinieki, kā arī satversmes sapulces un senāta pārstāvji. Tikšanās dalībnieki akcentēja, ka jebkurš LiepU attīstības institucionālais risinājums ir tikai instruments, lai paaugstinātu universitātes pozitīvo ietekmi uz reģiona tautsaimniecības attīstību, stiprinātu augstskolas pētniecisko un starptautisko darbību, kā arī citus aspektus, kas raksturo studiju kvalitāti. Visas iesaistītās puses piekrita, ka ir nepieciešamas pārmaiņas universitātes darbībā, kuras var panākt, sadarbojoties ar trīs lielākajām zinātnes universitātēm. Sarunas gaitā LiepU padomes un AIP locekļi akcentēja, ka RTU kā nākotnes konsorcija vadošā partnere ir perspektīva, jo ļaus ne tikai izcelt un attīstīt unikālās kompetences tradicionāli spēcīgajos LiepU studiju virzienos  - pedagoģijā  un humanitārajās zinātnēs, bet dos arī nepieciešamo pienesumu, lai izveidotu un spēcinātu LiepU stratēģisko specializāciju tādās STEM nozarēs kā inženierzinātnes un tehnoloģijas. Sarunas noslēgumā IZM pārstāvji atgādināja, ka jebkurā pārmaiņu procesā svarīga ir komunikācija, tāpēc aicināja universitātes padomi skaidrot tās lēmumus LiepU personālam, kā arī uzvēra, ka arī IZM ir gatava atbildēt uz visiem neskaidrajiem jautājumiem arī turpmāk.

Darba dienas noslēgumā, attālināti piedaloties izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, IZM, AIP un LSA pārstāvji, kā arī LiepU rektore, padomes priekšsēdētājs, senāta priekšsēdētājs un satversmes sapulces priekšsēdētājs tikās ar Liepājas valstspilsētas mēru Gunāru Ansiņu un citiem pašvaldības pārstāvjiem. Sarunas virzība bija orientēta uz turpmākā rīcības plāna konkretizēšanu, pārejot no diskusijām par LiepU reorganizācijas iespējamajiem risinājumiem uz konkrētu rīcību. “Pilsētai Liepājas Universitāte allaž ir bijusi ļoti svarīga, un ideja par augstskolas sadarbību ar trīs Latvijas zinātņu augstskolām ir iestrādāta pilsētas attīstības plānā. Atbilstoši Augstskolu likumam, tieši augstskolas padome ir vadošā institūcija universitātes stratēģiskās attīstības jautājumos, tāpēc Liepājas pašvaldība pilnībā respektē un atbalsta LiepU padomes piedāvāto un virzīto augstskolas attīstības plānu,” pašvaldības redzējumu saistībā ar LiepU nākotni skaidroja G.Ansiņš.

“Nodomu protokols starp topošā konsorcija dalībniekiem un LiepU tika parakstīts gandrīz pirms gada – ir saprotams, ka visiem ir apgrūtinoši, ja lēmums ilgstoši nav pieņemts. Tāpēc, iesaistoties visām pusēm, nekavējoties ir jāsagatavo lēmums, pārejot uz konstruktīvu rīcību Liepājas Universitātes attīstībai,” noslēdzot sarunu teica Dmitrijs Stepanovs.

Foto: LiepU