Jaunumi
amr

Kopējās programmēšanas iniciatīva „Antimikrobiālā rezistence” (JPI AMR)  izsludina jaunu projektu konkursu NETWORK PLUS sistēmā par tēmām:

• terapeitiskie līdzekļi,

• diagnostika,

• uzraudzība,

• transmisija,

• vide,

• intervences.

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt pārnacionālus projektus, kas sniegtu būtisku ieguldījumu pētniecībā saistībā ar šādām jomām: cilvēka veselība, dzīvnieku veselība un vides veselība, un prioritāte ir principa Viena pasaule viena veselība (One Health) ieviešanai pētniecībā.

 

Projektos veicamās darbības ir metapētījumi, standartizācija, statistiski pētījumi ar jau eksistējošiem datiem, kas vērsti uz pētniecības atbalstu norādītajās tēmās un jomās. Projektos paredzēti kopīgi semināri par pētnieciskiem jautājumiem, kā arī kopēju pētniecības standartu un metožu attīstība.

Konkursa nosacījumi ir pieejami https://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2020/02/JPIAMR_Call-Text_-Network_Plus_2020.pdf

 

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). IZM sniedz finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam saskaņā ar Regulu 651/2014.

 

Konkursa laika grafiks:

2020.gada 6.aprīlis - pilno projektu pieteikumu iesniegšana

2020.gada 10.jūnijs - projektu izvērtēšana

2020.gada septembra sākums - lēmums par finansējamiem projektiem

2020.g. beigas / 2021.g. sākums - projektu īstenošanas uzsākšana

Papildu informācija:

Uldis Berķis

Izglītības un zinātnes ministrijas nozares eksperts

E-pasts: Uldis.Berkis@izm.gov.lv

Tel: +371 67047865

 

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM).