Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija sniedz ieteikumus augstskolām un koledžām par studiju procesa un studiju programmu valsts pārbaudījumu organizēšanu studiju programmās pēc 2020. gada 12. maija.

Studiju procesa īstenošana jāturpina attālināti līdz 2019./2020. akadēmiskā gada beigām, tai skaitā organizējot attālinātu valsts pārbaudījumu (tostarp bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu) īstenošanu, izņemot studiju programmās, kurās tas nav iespējams. Savukārt klātienes valsts pārbaudījumus, ja tos nav iespējams nodrošināt attālināti, organizēt pēc 1.jūnija (lūgums sekot līdzi turpmākajiem valdības rīkojumiem).

IZM iesaka augstskolām un koledžām izvērtēt nepieciešamību pagarināt akadēmisko studiju gadu kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai, ja studiju kursus nav iespējams organizēt attālināti, kā arī apsvērt, vai studiju prakses jāpārceļ uz citu akadēmisko gadu, ja tās nevar īstenot attālināti vai to īstenošana nav iespējama drošības apsvērumu dēļ.

Ministrija informē, ka promocijas darbu aizstāvēšana ir īstenojama, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 28.aprīļa grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1001 “Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”.

Augstskolām un koledžām, īstenojot klātienes konsultācijas (tostarp praktiskos un laboratorijas darbus) studējošajiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem (tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem), jāievēro Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, kas paredz nodrošināt noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tostarp pulcēšanās ierobežojumus iekštelpās – vienlaikus ne vairāk kā 25 personas, nepārsniedzot 3 stundu uzturēšanos vienā telpā un nodrošinot pieeju dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī ievērojot savstarpējo 2 metru distanci.

Ieteikumi izstrādāti, ievērojot 2020. gada 7. maijā Ministru kabinetā pieņemtos grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.