Jaunumi

Ieteikumi vecākiem par bērnu interešu un profesionālās ievirzes izglītības ieguvi valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā pie privātajiem pakalpojuma sniedzējiem

1. Izvērtēt bērna slodzi un nepieciešamību iegūt interešu vai profesionālās ievirzes izglītību valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā.

2. Iepazīties ar noslēgtā līguma par bērnu interešu vai profesionālās ievirzes izglītības ieguvi nosacījumiem, īpašu uzmanību pievēršot:

 • līguma darbībai, tostarp līguma savstarpējai izbeigšanai, nepārvaramas varas vai t.s. force majore apstākļos;
 • iespējai pārtraukt maksāt par nodarbībām;
 • iespējai samazināt maksu par nodarbībām;
 • iespējai piemērot atlaides maksai par nodarbībām;
 • iespējai atlikt vai pagarināt maksājumu veikšanu par nodarbībām.

3. Sazināties un vienoties ar bērnu interešu vai profesionālās ievirzes izglītības īstenotāju par:

 • abpusēji pieņemamu risinājumu, piemēram, par maksas samazināšanu par nodarbībām,
  vai
 • noslēgtā līguma laušanu*.

*Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā (nepārvaramas varas vai t.s. force majore apstākļos) vecākiem nebūtu piemērojamas soda sankcijas par līguma laušanu, tomēr īstenotājam nav pienākums vēlāk:

 • noslēgt jaunu līgumu ar iepriekšējā līguma nosacījumiem;
 • uzņemt bērnu interešu vai profesionālās ievirzes izglītības ieguvē.

Aicinām vecākus pirms noslēgtā līguma laušanas rakstveidā vienoties ar bērnu interešu vai profesionālās ievirzes izglītības īstenotāju par laužamā līguma atjaunošanas iespējām un nosacījumiem pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas, it īpaši par maksu par nodarbībām.


Aicinājums privātajiem bērnu interešu un profesionālās ievirzes izglītības īstenotājiem valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā

Negaidot vecāku lūgumus:

1. Pārskatīt un maksimāli samazināt bērnu interešu vai profesionālās ievirzes izglītības īstenošanas izdevumus valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā, tostarp nepieciešamības gadījumā izvērtējot iespēju pieteikties dīkstāves pabalstiem darbiniekiem.

2. Pārskatīt un maksimāli samazināt maksu par bērnu interešu vai profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām.

3. Informēt vecākus par:

 • bērnu interešu vai profesionālās ievirzes izglītības nodarbību turpmāku īstenošanu;
 • maksu par nodarbībām;
 • noslēgtā līguma laušanas nosacījumiem;
 • lauztā līguma atjaunošanas iespējām un nosacījumiem.

4. Vienoties ar bērna vecākiem par:

 • abpusēji pieņemamu risinājumu, piemēram, par maksas samazināšanu par nodarbībām,
  vai
 • noslēgtā līguma laušanu*.

*Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā (nepārvaramas varas vai t.s. force majore apstākļos) vecākiem nebūtu piemērojamas soda sankcijas par līguma laušanu.