Augstskolu reforma ES struktūrfondi
bibliotēka

Lai turpinātu stiprināt Latvijas digitālo zināšanu, pētniecības un studentu inovāciju attīstību, pārskatīts Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums, veicot pārdales atbilstoši aktuālajām vajadzībām un prioritātēm. To paredz šodien, 2022. gada 10.maijā valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi.

ES fondu finansējuma pārdale 837 tūkstošu eiro apmērā nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai sekmīgi turpinātu augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei, projektā, kuru īsteno Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola sadarbībā ar vienu no prestižākajām  augstskolām – Ņujorkas štata (ASV) Bufalo universitāti.

Pirmā pasniedzēju grupa digitālās kapacitātes celšanā šī projekta ietvaros uz ASV devās jau 2019. gadā, un kopā šobrīd Bufalo Universitātē zinības smēlušies jau 36 mācībspēki no Latvijas.

Bufalo universitātes piedāvātās zināšanas un pieredze nodrošina starpdisciplināras informācijas un komunikācijas tehnoloģiju studiju programmas realizāciju, kādas šobrīd nepiedāvā Eiropas augstskolas. Ziemeļamerikas starpdisciplinārās studiju programmas atbilst starptautiskām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares organizāciju noteiktām prasībām, tās ir pielāgojamas, lai ātri reaģētu uz darba tirgus vajadzībām, un ietver plašu kompetenču kopumu darbam ar augstu pievienoto vērtību.

Lai nodrošinātu iespēju papildus īstenot augsti novērtētas un kvalitatīvas augstskolu studentu inovāciju programmas studentu inovāciju grantu 2.kārtas ietvaros, tika veikta ES fondu finansējuma pārdale  un šobrīd papildus būs pieejami 1,2 miljoni eiro.

Inovāciju granti studentiem ir augstskolu izstrādātas studentu inovāciju programmas, kas ir mērķētas uz studējošo inovāciju spēju, uzņēmīguma un uzņēmējspēju attīstību, kuru ietvaros studējošie tai skaitā var izstrādāt savas piedāvātās idejas vai praktiskas sabiedrībai vai nozarei aktuālas problēmas inovatīvu risinājumu, idejas izstrādei konkursa kārtībā saņemot atbalstu (ekspertu konsultācijas, materiāli, mobilitāte) un stipendiju.

Papildu ES fondu finansējuma pārdale 210 tūkstošu eiro apmērā ļaus nodrošināt jau apstiprinātu praktiskas ievirzes pētījumu projektu īstenošanu.

ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai attīstītu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgas inovācijas, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai. Pieejamais finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus, kā arī veidot jaunos līderus un uzņēmējus vērstus uz inovācijām un globālo domāšanu. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.

Šodien valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta ES fondu darbības programmu noteikumos pieejami MK mājaslapā.