Pedagogiem
attēls

Lai nodrošinātu dažādus piesardzības pasākumus, distancēšanos un skolēnu plūsmu nepārklāšanos, turpmāk skolas varēs elastīgi piemērot pusdienu pārtraukumam paredzēto laiku, atkāpjoties no normatīvos noteiktā 30 minūšu starpbrīža. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2020. gada 2. septembrī, apstiprināti valdībā.

Lai sabiedrības veselības interesēs sekmīgi īstenotu piesardzības pasākumus, skolas nodala dažādas skolēnu klašu plūsmas, lai pēc iespējas vienlaikus nepulcētos dažādu klašu bērni. Tāpēc arī pusdienu starpbrīdi skolas varēs noteikt, ņemot vērā katrā konkrētajā iestādē izstrādāto izglītības procesa organizācijas kārtību un piesardzības pasākumus. Vienlaikus izglītības iestādes turpina pilnībā īstenot visus līdz šim jau noteiktos piesardzības pasākumus – roku mazgāšanu, iespēju distancēties, informēšanu par atbilstošāko rīcību un citus pasākumus.

Valdība šodien pieņēma grozījumus arī saistībā ar brīvpusdienu nodrošināšanu 1.-4. klašu skolēniem, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ mācības tiek īstenotas attālināti. Gadījumos, kad izglītības ieguves process notiek attālināti, 1.- 4.klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dzīvesvieta, kas jau saņēmusi valsts budžeta līdzekļus brīvpusdienu nodrošināšanai. Ja nepieciešams, pašvaldības sadarbojas un savstarpēji veic saņemtās valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu, ja izglītības iestāde un bērns atrodas dažādās administratīvajās teritorijās.

Lai apzinātu izglītības iestāžu gatavību jaunajam 2020./2021. mācību gadam, IZM veica skolu aptauju, un 82% aptaujāto izglītības iestāžu informēja, ka mācības īstenos klātienē (A modelis), paredzot drošības pasākumus atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai. Savukārt 18% aptaujāto izglītības iestāžu jeb vairāk nekā 100 Latvijas lielāko vidusskolu izvēlējušās B modeli, kas paredz kombinēt daļēji attālinātās mācības ar mācībām klātienē. Saskaņā ar IZM un Valsts izglītības satura centra izstrādātajām vadlīnijām klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai, 1.-6.klasēm gan A, gan B modelis paredz mācības klātienē.