cilvēki uz skatuves

2022. gada 22. un 23. novembrī Astanā (Kazahstānā) norisinās Eiropas Savienības (ES) un Centrālāzijas valstu sadarbības projekta DARYA (Dialogue and Action for Resourceful Youth in Central Asia) atklāšanas pasākums, kurā piedalās augsta līmeņa pārstāvji un eksperti no Centrālāzijas valstīm, ES dalībvalstīm, ka arī ES institūcijām.

DARYA ir ES finansēts reģionālās sadarbības projekts, kas jauniešiem Centrālāzijā palīdz iegūt iekļaujošas un darba tirgum atbilstošas prasmes. Projektu īsteno specializēta ES aģentūra European Training Foundation (ETF) sadarbībā ar partneriem Centrālāzijas valstīs un ES dalībvalstīs.

DARYA turpmākos piecus gadus darbosies Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. DARYA mērķis ir veicināt atveseļošanos pēc Covid-19, sekmējot jauniešu nodarbinātību, attīstot iekļaujošas un uz darba tirgu orientētas prasmes. Ļoti svarīgi ir stiprināt izglītības un nodarbinātības sistēmu kvalitāti un iekļautību Centrālāzijā, kā arī līdzdalību, iekļaujošu dialogu un sadarbības mehānismus valsts un reģionālā līmenī.

2022. gada jūnijā ir sākts intensīvs DARYA konsultāciju process ar galvenajiem partneriem Centrālāzijas valstīs un ES dalībvalstīs, lai noteiktu prioritātes dalībai DARYA un turpmākās sadarbības iespējas, fokusējoties uz 3 moduļiem:

  1. uz nākotni vērsta prasmju attīstība, izmantojot labākus pierādījumus un analīzi par izglītības un mācību rezultātiem un prasmju vajadzībām;
  2. valsts un reģionālā līmenī pieņemtas ieinteresēto personu (stakeholders) virzītas elastīgas un caurlaidīgas pieejas kvalifikācijām, lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem;
  3. plašāka elastīgu un iekļaujošu mācīšanas un mācīšanās pieeju izmantošana, kas balstīta uz mācību rezultātiem un atbilst darba tirgus vajadzībām.

Atklāšanas pasākuma dalībnieki piedalījās diskusijās, daloties ar informāciju par valstu prioritātēm DARYA ietvaros, apspriežot DARYA moduļu īstenošanas iespējas, sadarbības virzienus Centrālāzijas valstu starpā, kā arī ES dalībvalstu potenciālu ekspertīzes un labās prakses nodrošināšanā, atbalstot profesionālās izglītības reformas Centrālāzijas valstīs.

DARYA atklāšanas pasākuma plenārsēdē IZM prezentēja Latvijas labās prakses piemēru profesionālajā izglītībā saistībā ar darba vidē balstītām mācībām, nozaru kvalifikāciju struktūru un sadarbību ar darba devējiem darba tirgum atbilstošo prasmju un kvalifikāciju nodrošināšanā.

Ir plānots turpināt konsultācijas ar ETF un Centrālāzijas valstīm par DARYA projektu, lai veicinātu turpmāku Latvijas ekspertu iesaisti DARYA pasākumos un dalīšanos pieredzē ar Centrālāzijas valstu pārstāvjiem.

IZM ekspertu dalība projekta DARYA atklāšanas pasākumā tika nodrošināta IZM īstenotā attīstības sadarbības projekta "Atbalsts sadarbībai un pieredzes apmaiņai ar Centrālāzijas valstīm, veicinot “Action Document for Dialogue and Action for Resourceful Youth in Central Asia (DARYA)” ieviešanu” ietvaros ar Ārlietu ministrijas piešķirto attīstības sadarbības finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2021-2023.gadam.