Jaunumi

Izglītības un zinātnes ministrija ir pievienojusies Kopējās programmēšanas iniciatīvas “Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” un ERA-Net shēmas “Bluebio” konkursam par tēmu “Jūras bioekonomika - ūdens bioresursu potenciāla izmantošana” (The ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio)).

Pētniecības konkurss notiek divās kārtās - pirmspieteikumu kārtā un pilno pieteikumu kārtā, konkursā piedalās 14 partneri no 13 valstīm - Beļģijas, Horvātijas, Dānijas, Igaunijas, Grieķijas, Islandes, Īrijas, Latvijas, Maltas, Norvēģijas, Portugāles (Azoru salas), Rumānijas un Spānijas. Katrā projektā jāiekļauj vismaz trīs partneri no trim valstīm un vismaz viens nozares partneris. Projekta kopējais indikatīvais budžets ir 11 milj. eiro.

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija ar 300 000 eiro lielu finansējumu. Finansiālais atbalsts tiks sniegts Latvijas dalībniekiem – zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, un kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam. IZM sniedz atbalstu tikai ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem.

Konkursa nosacījumi.
Konkursa termiņš:
2020.gada 14.septembris – projekta pirmspieteikuma iesniegšana.
2021.gada 15.februāris – pilna projekta pieteikuma iesniegšana (ja saņemts uzaicinājums).

Kontaktpersona: Kaspars Karolis, Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts, tālr. 67047996, e-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv.

Atbalsts tiek nodrošināts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM).